Nyheter

Hareide svekker forurensningsloven

Publiseringsdato: 5. november, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

I dag la Regjeringen fram forslag til lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser – klimakvoteloven. Bellona mener dette er et lovforslag som svekker forurensningsloven.

I forhold til lovforslaget som var ute på høring i sommer er det en vesentlig endring i forslaget som ble lagt fram i dag; det blir kvoteplikt også for gasskraftverk. I pressemeldingen som i formiddag gikk i ut fra Miljøverndepartementet heter det:

Når gasskraftverkene tas inn i kvotesystemet, blir det norske kvotesystemet mer i overenstemmelse med EUs kvotesystem.
– I tillegg til kvoteplikt vil det kunne stilles krav om CO2-håndtering i medhold av forurensningsloven. Dette innebærer at Regjeringen fortsatt vil ha mulighet til aktivt å fremskynde etableringen av gasskraftverk med CO2-håndtering gjennom bruk av forurensningsloven. Lovforslaget sikrer dermed at forurensningsloven ikke svekkes, sier Hareide.

Svekker forurensningsloven
Da Bellona i august leverte sin høringsuttalelse til lovforslaget presiserte denne, i likhet med resten av miljøbevegelsen, at gasskraftverk bør holdes utenom kvoteloven og at eventuelle nye gasskraftverk som skal produsere elektrisitet for salg kan underlegges egen saksbehandling etter forurensningsloven.

– Det er feil når Hareide i pressemeldingen sier at lovforslaget ikke svekker forurensningsloven, sier Marius Holm i Bellonas energiavdeling. – Når Regjeringen nå foreslår å endre forurensningsloven § 11 slik at SFT ikke lenger kan sette utslippsgrenseverdier for CO2 til virksomheter som kommer inn under kvotesystemet er det en klar svekkelse, sier han.

Regjeringen kan hindre forurensende gasskraftverk
Likevel beholder Regjeringen muligheten til å kunne kreve CO2-rensing på eventuelle gasskraftverk, hvis dette er teknisk og økonomisk mulig. Bellona forventer at Regjeringen aktivt bruker denne muligheten til å hindre at forurensende gasskraftverk bygges.

– Teknologien for rensing er tilgjengelig og Regjeringen kan selv gjøre det økonomisk mulig, sier Holm.

– Kvoteloven løser ingen klimaproblemer
Bellona er skeptiske til å benytte omsettbare utslippskvoter som eneste virkemiddel i klimapolitikken. Et kvotesystem betyr nemlig at alle virksomheter som tas inn i systemet automatisk har krav på en utslippstillatelse. Det vil si at dersom man ønsker å forurense trenger man ikke lenger søke om utslippstilatelse, man kan bare kjøpe en.

Bellona mener kvoter er et egnet virkemiddel for å oppnå et gitt utslippmål, f.eks. Norges Kyoto-forpliktelse, på en kostnadseffektiv måte, fordi handel med kvoter sikrer at tiltak med lavest kostnad gjennomføres først. Denne egenskapen er også virkemiddelets svakhet, fordi kvoter dermed ikke gir incitament til mer kostbare teknologisk sprang, som er avgjørende for å oppnå utslippsreduksjoner i den målestokk som FNs klimapanel anbefaler.

– Kvoteloven løser ingen klimaproblemer, oppsummerer Holm. Han mener Regjeringen må fremme ytterligere virkemidler som driver fram f.eks. CO2-rensing og bruk av hydrogen som drivstoff.