Nyheter

CO2-utslippene mot nye høyder

Publiseringsdato: 9. februar, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte onsdag nye tall for utslipp til luft i 2003. Disse viser en økning av klimagassutslippene med 2,4 prosent - CO2-utslippene økte alene med 5 prosent.

 

Klimagasser:

 

 

Samlet var klimagassutslippene i 2003 nesten 55 millioner tonn. Økningen er noe større enn forventet, og totalt har utslippene av klimagasser gått opp med 9 prosent siden 1990.

De nye tallene viser at CO2-utslippene økte med 26 prosent i perioden 1990 – 2003. I samme periode var det en reduksjon i utslippet av de andre klimagassene på 26 prosent. CO2 utgjorde dermed 79 prosent av de samlede klimagassutslippene i 2003, mens andelen CO2-utslipp i 1990 lå på 69 prosent.

De reviderte tallene for 2003 viser dessuten en økning av CO2-utslippene fra året før med to millioner tonn, hele fem prosent. Det er spesielt utslipp fra olje- og gassvirksomhet både på land og på sokkelen som økte kraftig. Årsaken var blant annet en 11 prosent økning i produksjonen av naturgass, som er mer energikrevende enn oljeproduksjon. Det økte aktivitetsnivået førte også til økte utslipp fra oljeraffinerier, gassterminaler og petrokjemisk industri.

De høye strømprisene i 2003 førte til en økning i salg av fyringsoljer, som bidrar til høye utslipp av CO2. Selv om samlet energiforbruk var på omtrent samme nivå som i 2002 falt elektrisitetsforbruket med 4,5 prosent, mens forbruket av petroleumsprodukter økte med nesten 5 prosent.

Det er også en økning i utslipp fra bruk av diesel i biler og marine gassoljer.

NOx-utslippene må reduseres kraftig
I 2003 var utslipp av nitrogenoksider (NOx) på 220 000 tonn, noe som er 9 000 tonn eller 4 % mer enn i 2002. Dette skyldes i første rekke økt bruk av petroleumsprodukter og økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen. Størstedelen av utslippene stammer fra gassturbinene som produserer elektrisk kraft til utvinningen. Produksjonen av naturgass steg med 11 prosent i fjor, og siden det generelt kreves mer energi for å produsere gass enn for olje, økte utslippene betydelig.

Denne økningen er en utfordring for Norge med tanke på å oppfylle forpliktelsene landet har i forhold til Göteborgprotokollen. Denne protokollen innebærer at Norges utslipp av NOx ikke skal overstige mer enn 156 000 tonn i 2010. Dermed må utslippene reduseres med 29 prosent – eller 64.000 tonn – innen den tid.