Nyheter

Lufta stadig mer forurenset

Publiseringsdato: 10. mars, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Statistisk sentralbyrå presenterte onsdag nye tall for utslipp av de tre viktigste klimagassene i norske kommuner fra 1990 - 2003. Oslo toppet listen med ni prosent økning fra 2002 til 2003, mens resten av landet hadde en gjennomsnittsøkning på fire prosent i den samme perioden.

Utslipp av de tre viktigste klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O), målt som CO2-ekvivalenter, har tilsammen økt med 25 prosent i Oslo i perioden 1990-2003. Samlet utslipp for alle norske kommuner økte med 12 prosent, med unntak av utslipp fra sokkel, hav og luftrom. De beregningene som SSB har gjort, viser at de største kildene til utslipp er veitrafikk, industri, avfallsdeponier og jordbruk.

Høye strømpriser indirekte årsak til økte utslipp av klimagasser
I storbyene er det ofte fyring og veitrafikken som står for størstedelen av utslippene, mens utslippskilden for de andre kommunene vil avhenge av hvilken næringsstruktur kommunen har. For eksempel var veitrafikken ansvarlig for nesten halvparten av klimagassutslippet i Oslo i 2003, mens utslipp fra bygninger (bolig, industribygg etc) sto for 34 prosent.

Tallene viser at utslippene i mange kommuner økte betydelig i 2003 sammenlignet med året før. Dette kan ha sammenheng med de høye strømprisene det året, som førte til økt forbruk av for eksempel fyringsolje hos både industri og husholdninger. Selv om det totale energiforbruket var omtrent det samme for 2002 og 2003, førte overgangen fra elektrisitet til olje til at CO2-utslippene økte i denne perioden.

Trafikk og vedfyring fremdeles store forurensningskilder
Det ble også presentert utslippstall for andre stoffer som bidrar til dårligere luftkvalitet, som svevestøv (PM10) og nitrogenoksider (NOX) Disse utslippene skyldes hovedsaklig vedfyring og slitasje av asfalt, samt utslipp av eksos. Omtrent halvparten av kommunenes NOX-utslipp kan i gjennomsnitt relateres til veitrafikken. Disse utslippene ble imidlertid betydelig redusert gjennom 90-tallet, takket være strengere krav til avgasser fra kjøretøyer.