Nyheter

Norge milevis unna klimamålet

Publiseringsdato: 30. november, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Norge kommer dårlig ut i den nye rapporten 'Europas miljø - Tilstand og utsikter 2005', presentert av Det europeiske miljøbyrået (EEA) 29. november. Den viser at Norge slipper ut en høyere andel klimagasser enn resten av Europa, og er “klassens versting.”

Ifølge rapporten fra EEA ligger Norges klimagassutslipp per innbygger høyere enn gjennomsnittet i Europa forøvrig. Norge har forpliktet seg til å ikke øke utslippet av klimagasser med mer enn én prosent over 1990-nivået for perioden 2008-2012, men tallene viser at vi i 2003 hadde klimagassutslipp som lå ni prosent over nivået for 1990. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som ble presentert i april i år, viser at klimagassutslippet i 2004 var økt med to prosent fra året før, og var 11 prosent høyere enn i 1990. Dette er ikke noe å slå i bordet med for en nasjon som pretenderer a være best i klassen på miljø. EEA-rapporten er helt klar; Norge er ikke i nærheten av å nå utslippsmålene.


Norge har et energiforbruk per innbygger som ligger langt over gjennomsnittet. Dette forklares langt på vei med store fomybare energiressurser, det kalde klimaet, spredt bosetting samt en energikrevende industri, noe som i seg selv er regnet som en betydelig faktor. Fornybar energi fra vannkraft står for hele 99,5 prosent av norsk elektrisitetsproduksjon. Nar det gjelder vekst av andelen fornybar energi som ikke kommer fra vannkraft, ligger Norge lavere enn gjennomsnittet for EU-landene.


NOx-utslippene må reduseres kraftig

Det går videre frem av rapporten at Norge har problemer i forhold til utslipp av NOX. Norge har forpliktet seg i forhold til Gøteborg-protokollen, som trådte i kraft 17. mai i år, til å redusere NOx-utslippene med 30 prosent i forhold til fjoråret, innen 2020. For å få til dette, må det stilles utslippskrav til både innenriks skipsfart og olje- og gassindustrien. Det hjelper lite at NOx-utslippene fra biltrafikken er betraktelig redusert, når økningen i de samme utslippene fra olje- og gassindustrien var på hele 72 prosent i perioden 1990-2003, mens den tilsvarende andelen for innenriks sjøfart og fiske var på 21 prosent, ifølge rapporten fra SSB.


Nordmenn genererer også atskillig mer avfall per innbygger enn EU-gjennomsnittet. På den annen side er gjenvinningsgraden svært høy, mens veksten i avfallsgenereringen er ørlite lavere enn gjennomsnittet for EU-landene.


Norske politikere har lenge ønsket å se Norge som en miljønasjon. Det blir litt vanskelig etter denne knusende rapporten. Det er vel og bra at vi innførte CO2-avgift allerede i 1991, men så lenge utslippene ikke blir tilstrekkelig redusert, er det ikke mye a bruse med fjøra for. Tall fra SSB viser nemlig at utslippene av CO2 har økt med 27 prosent siden 1990. Norske utslipp av klimagasser skal ikke være mer enn en prosent høyere enn 1990-nivået i perioden 2008-2012, ifølge Kyoto-protokollen. Dette gjelder etter at det er tatt hensyn til kvotehandel og andre mekanismer for reduserte utslipp, og tilsvarer et utslipp pa 50,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norge hadde i fjor et utslipp på 55,5 millioner CO2-ekvivalenter, som ligger 4,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller nesten ti prosentpoeng, over Kyoto-målet.