Nyheter

– Oljefondet må brukes aktivt i klimakampen

Publiseringsdato: 15. september, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona mener at det er både miljømessig og økonomisk uforsvarlig om ikke Oljefondet snart begynner å bruke sin makt i klimakampen. Bellona har et forslag til en egen klimavisjon for Fondet og krever nye etiske retningslinjer for klima.

– Money talks. Oljefondet kan bli Norges viktigste stemme internasjonalt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Innspill til Halvorsen

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) har bedt om innspill til den videre utviklingen av de etiske retningslinjene til Oljefondet (formelt kalt Statens pensjonsfond – Utland).

Mandag 15. september leverer Bellona sin høringsuttalelse, og der gjør Bellona det klart at Oljefondet må begynne å stille klimakrav til selskapene det investerer i.

– Oljefondet må brukes aktivt i klimakampen. Fondet må få seg en klimastrategi, og begynne å bruke rollen som medeier i rundt 7.000 selskaper til systematisk påvirkning, sier Hauge.

Forurensing dårlig butikk

Kjernen i fondets etiske retningslinjer er at ”finansformuen må forvaltes slik at den gir god avkastning på lang sikt, noe som er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand”.

Dette innbærer i realiteten at fondet på lang sikt ikke kan investere i selskaper med store CO2-utslipp. Hvis verden skal unngå dramatiske klimaendringer, må samfunnet stoppe utslippene av klimagasser. I et nullutslippssamfunn vil storforurenserne ha gått konkurs.

Alternativet til et nullutslippssamfunn er en global oppvarming som vil føre med seg store ødeleggelser og en voldsom reduksjon i global økonomisk vekst. Det vil nødvendigvis bety redusert avkastning for Fondet.

– Hvis Oljefondet skal investere trygt og langsiktig, er det nødt til å starte et aktivt klimaarbeid. Hvis fondet fortsetter å være like passivt i klimaspørsmål som det er i dag, vil fondet faktisk bidra til global oppvarming.

Klimavisjon

Bellona mener at Oljefondet bør jobbe ut fra følgende klimavisjon:

Innen 2020 skal Oljefondets klimastrategi ha sørget for at fondet kun er investert i selskaper som vil være konkurransedyktige i et utslippsfritt samfunn.

Dette kan for eksempel innebære at et kullkraft-selskap som ikke renser sine utslipp, og i 2020 heller ikke har noen konkrete planer om snart å starte slik rensing, kan bli kastet ut av fondet.

Gjennom klare klimakrav og systematisk påvirkning kan imidlertid fondet bidra til at en rekke selskaper tar de nødvendige grep innen 2020.

Nye retningslinjer

De etiske retningslinjene for barnearbeid har allerede vist seg å ha en effekt. Nå oppfordrer Bellona Oljefondet til å lage konkrete retningslinjer for den klimainnsatsen fondet forventer av selskapene det er medeier i.

Sentrale elementer i de nye retningslinjene må være krav om åpen rapportering om selskapenes totale klimagassutslipp og føringer for selskapenes klimaplaner. Det må også lages kriterier for hvordan man skal vurdere den risiko og de muligheter som skyldes global oppvarming – for eksempel en vurdering av hvilken betydning en pris på CO2 får for selskapenes avkastning.

Klima-evaluering

Bellona mener så at Oljefondet må gjennomføre en klima-evaluering av hele sin portefølje. Basert på denne evaluering må fondet gjennom aktivt eierskap og eventuelt gjennom å trekke seg ut av enkelte selskaper, påvirke selskapene i porteføljen.

På sikt må fondet også vurdere positiv utvelgelse – å investere i utvalgte selskaper som er spesielt relevante for å redusere klimagassutslipp – som et virkemiddel for å realisere visjonen.

Bellona mener at fondet også bør sette av en relativt begrenset sum til investeringer i ny klimateknologi og nye klimavennlige selskaper

Starte nytt selskap

Ved siden av å bruke Oljefondet aktivt i klimakampen, mener Bellona at Regjeringen også bør opprette et eget utviklingsselskap – Norwegian Clean Energy Development Company – som skal investere i prosjekter for fornybar energi i fattige land, enten direkte eller gjennom andre selskaper.

– Gjennom olje- og gasseksporten har Norge tjent store penger på å bidra til global oppvarming. Derfor er det ikke mer enn rett og rimelig at Norge tar på seg et ansvar for å få på plass penger og teknologi for miljøprosjekter i fattigere land, sier Bellona-lederen.

Bellonas forslag om store investeringer i solkraft i lavinntekstland, StatSol, er et eksempel på en virksomhet som et slikt nytt selskap kunne utvikle. Bellona mener at selskapet bør finansieres av oljeinntektene, men at det ikke bør være en del av selve Oljefondet.