Nyheter

CC9: Innstendig appell om klimarettferdighet

Publiseringsdato: 5. juni, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Den internasjonale klimakonferansen CC9 ble arrangert 4. og 5. juni. Her kan du lese anbefalingene de hundre deltakerne ble enige om å sende til de som forhandler om en ny klimaavtale.

Klimaendringer forårsaker og vil fortsette å forårsake humanitære kriser. Dette må bli tatt opp i sammenheng med den nye internasjonale klimaavtalen for perioden etter 2012 som skal forhandles frem i København i desember.

For å sikre klimarettferdighet er det nødvendig at konklusjonene og tiltakene som skal inngå i den nye avtalen, bygger på rettferdighet og universelt anerkjente menneskerettighetsstandarder. Forhandlerne må gi sin tilslutning til de mest ambisiøse målene og umiddelbart forplikte seg til både kortsiktige og langsiktige mål.

Teknologi og finansiering

Disse ordene over markerte avslutningen på todagerskonferansen Climate Conference 2009 (CC9) – Green Technology and Finance: Striking a Fair Climate Deal, arrangert av Club de Madrid, Bellona og Hafslund 4. og 5. juni.

Over hundre ledere innen miljøspørsmål – fra det offentlige, næringslivet, akademia og frivillige organisasjoner verden over – møttes for å diskutere hvordan en ny internasjonal klimaavtale kan sikre spredning av klimateknologi og den nødvendige finansieringen av klimatiltak i sør.

Konklusjoner fra arbeidsgrupper

Deltakerne på CC9 satte seg ned i fire arbeidsgrupper og ble enige om et sett med anbefalinger for klimaforhandlingene. Se vedlegget "KEY MESSAGES FROM CC9" i boksen til høyre. Blant de viktigste anbefalingene er:

•    En ny klimaavtale må bygge på menneskerettigheter.

•    For å oppnå utslippsreduksjoner raskt er det essensielt med en sektortilnærming som et supplement til en omfattende avtale.

•    Effektiv utvikling og anvendelse av lavutslippsteknologi må fortsatt være et hovedmål verden over, og bør støttes av samarbeid mellom det offentlige og næringslivet.

•    For å begrense global oppvarming til under to grader celsius trenger vi en klar, gjennomsiktig og forutsigbar kurve for reduksjon av drivhusgasser, med global deltakelse. Tilstrekkelig finansiering er avgjørende for å oppnå dette.

Talerne og deltakerne gjorde en utmerket jobb gjennom sin aktive deltakelse i arbeidsgruppene, sier Christian Berg, konsernsjef i Hafslund ASA, og legger til:

Industrien må involvere seg og innta en synlig, proaktiv rolle i de viktigste klimaspørsmålene, som vil være på dagsordenen verden over i årene som kommer.

Bellona: Grønn økonomi

Den beste måten å stimulere økonomien, bekjempe fattigdom og skape nye jobber på, er å investere i utvikling og anvendelse av klimavennlige teknologier. Grønn økonomisk vekst vil styrke arbeidet med å bekjempe klimaendringer og samtidig respektere utviklingsbehovene til de mest sårbare,» sier Bellonas leder, Frederic Hauge.

Deltakerne på CC9 kunne enes om at det er grovt urettferdig at fattige mennesker i u-land bærer de fleste byrdene forårsaket av klimaendringer – gjennom død, sykdom, fattigdom og økonomisk tap – mens de har minst skyld i klimaendringene.

Trenger massiv hjelp

Benjamin Mkapa, medlem av Club de Madrid og tidligere president i Tanzania, advarte:

– Ledere i u-land vil sannsynligvis se krav om ren energi og tilpasning som et komplott for å la dem forbli underutviklede råvareprodusenter og permanente markeder for varene til utviklede industriland. Derfor vil de trenge massiv hjelp til å bli en proaktiv del av løsningen på problemet med klimaendringer og utviklingen av grønne nasjonale økonomier.

CC9-arrangørene Club de Madrid, Hafslund og Bellona vil nå bruke sine nettverk for å gjøre anbefalingene fra CC9 internasjonalt kjent.

Last ned gratis bilder fra CC9: www.cc9.no/presse

PRESSEKONTAKTER

For mer informasjon eller for å be om intervjuer, kontakt følgende per e-post eller telefon:

BELLONA: Anne Karin Sæther, annekarin@bellona.no, 90 20 55 20
HAFSLUND: Karen Onsager, karen.onsager@hafslund.no, 92 08 70 07
CLUB DE MADRID: Victor Arango, varango@clubmadrid.org, +34 911 548 236