Nyheter

Mindre avlinger, mer tørke, mer flom

Foto: Wikipedia

Publiseringsdato: 19. januar, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En reduksjon i kornproduksjonen på opp til 20 prosent er bare en av de alvorlige klimatruslene mot Kina, forteller en fersk utredning. – Rapporten har nok allerede gjort kineserne mer villige til utslippskutt, sier Bellonas Svend Søyland.

Kina er verdens største klimaforurenser. En ny rapport viser at landet trolig også vil bli kraftig rammet av den globale oppvarmingen, melder Reuters.

I en sammenfattende konklusjon skriver forskerne, som arbeider på oppdrag fra kinesiske myndigheter, at «Kina står overfor ‘ekstremt alvorlige” økologiske og miljømessige forhold under påvirkning av fortsatt global oppvarming (…)».

– Flest negative konsekvenser

Rapporten sier videre at dette er noen av de viktigste følgene for landet:

  • Ubalanse i vannressurser: Nedbør vil i stadig større grad komme i regntiden på sommeren og høsten. Omkring 2050 vil åtte av fastlands-Kinas 31 provinser tidvis være rammet av vannmangel.
  • Flom og tørke vil forekomme hyppigere
  • Lavereliggende områder blir truet av havstigning: Rapportens forfattere venter at havnivået vil stige med mellom 10 og 15 cm frem til 2039. Store byer og tettsteder kan bli «mer sårbare for tyfoner og tidevannsbølger» som følge av klimaendringer.
  •  Uten effektive tiltak innen 2050 vil matvaresikkerheten blir truet: Kornavlingene kan reduseres med mellom fem og 20 prosent.

– Klimaendringenes observerte konsekvenser for jordbruket har vært både positive og negative, men mest negative, sier Lin Erda, en av hovedforfatterne av rapporten, til Reuters.

– Men ettersom temperaturen fortsetter å stige, vil de negative følgene bli stadig mer alvorlige. I en periode vil folk klare å tilpasse seg endringene, men kostnadene med tilpasning vil stige.

Er Kina på glid?

Bellonas seniorrådgiver for internasjonale spørsmål, Svend Søyland, tror den nye kunnskapen vil dra Kina i positiv retning klimaforhandlingene.

– Denne rapporten har nok vært medvirkende til at Kina under FNs klimakonferanse COP 17 i Durban rett før jul antydet at de ville godta utslippstak for egne CO2-utslipp.

Han legger til at Kina vurderer å sette en pris på egne klimagassutslipp, og at dette kan gi ny dynamikk i klimaarbeidet internasjonalt.

– Skjer det, vil den amerikanske kongressen miste sitt trumfkort mot å påta seg klimaforpliktelser.

Nye krav

Søyland tror makthaverne i Kina aner at de av egen befolkning vil bli presset til omstillinger i miljøvennlig retning.

– Den fremvoksende middelklassen i Kina vil i enda større grad enn før forvente god helse, akseptabel luftkvalitet og rent vann.

En fornybarstormakt?

Til tross for sin status som verdens største forurenser, er ikke klimabildet av Kina helsvart:

– Samtidig som det starter opp et kullkraftverk hver eneste uke, vokser Kina frem som storprodusent av både vindkraft og solkraft. Fallende priser på både vindkraft og solpaneler fører til at fornybar energi om få år vil koste det samme som fossil kraft.

– Nye kraftverk og stålverk som bygges i Kina i dag er dessuten vesentlig mer energieffektive enn for eksempel gamle anlegg i USA, avslutter Søyland.