Nyheter

Miljøgiftene tas opp av mennesker

Publiseringsdato: 17. juni, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Ikke bare dyr blir utsatt for nye miljøgifter i Arktis. Nye bloprøve-analyser fra gravide kvinner i Bodø og Russland viser at miljøgiftene som blir transportert til Arktis også tas opp av mennesker.

Tyve gravide kvinner fra henholdsvis Bodø og og Taimyr i Russland har fått sine blodprøver analysert for nye miljøgifter ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø (ISM) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn. Alle kvinnene som var med i undersøkelsen fikk påvist polybromerte difenyletere (PBDE), som er en type bromerte flammehemmmere, i blodprøvene.

Når det gjelder innbyggerne i Bodø, er de påvirket både av produkter og av forurensning som er transportert over store avstander. De russiske kvinnene derimot, kommer fra en urbefolkningsgruppe på Taimyrhalvøya langt nord i Sibir, hvor det ikke noen kjente, lokale kilder til nye miljøgifter.

SFT skriver på sine hjemmesider at selv om nivåene var lave, er det en indikasjon på at stoffene også forekommer i mennesker som bor langt fra utslippskildene.

Gamle og nye miljøgifter
Den mest vanlige av de perfluorerte alkylerte stoffene, miljøgiften perfluoroktylsulfonat (PFOS), ble funnet i 70 prosent av blodprøvene. Nivået var her høyere hos de norske kvinnene enn hos de russiske. Det ble funnet høyere nivåer av PFOS enn av de mer kjente miljøgiftene. De fleste kjente miljøgiftene, deriblant PCB og DDT, ble også funnet i blodprøvene. De russiske kvinnene hadde forhøyede verdier av DDT- og HCH-(heksaklorsykloheksaner) gruppene. Bortsett fra disse var nivåene av de mer kjente miljøgiftene generelt lave i både de norske og russiske prøvene.

Alle veier fører til Arktis
Når det gjelder miljøgifter som transporteres via luft- og vannstrømmer på den vestlige halvkule, fører dessverre alle veier til Arktis. Miljøgifter blir, grunnet diverse fysiske og biologiske forhold, mer oppkonsentrert i næringskjeden i Arktis enn andre steder. Dette gjør miljøgifter til et stort problem i området. Spesielt rammer dette urbefolkningen siden deres tradisjonelle mat er rammet. Utviklingen i Arktis blir derfor viktig i vurderingen av hvilke stoffer som må reguleres internasjonalt.

Viktig dokumentasjon
Denne undersøkelsen er den første som tester mennesker i nordområdene for nye miljøgifter. Til tross for at antallet testede kvinner er lite, gir undersøkelsen likevel en indikasjon på nivåer av nye miljøgifter i blodet hos mennesker. Det trengs dokumentasjon på at stoffene kan oppkonsentreres i både dyr og mennesker, og at de er tungt nedbrytbare, for å få gjennomslag for reguleringen av de farlige stoffene både globalt og regionalt. Den nye undersøkelsen viser nettopp dette.