Nyheter

Lar klimaproblemene i fred

Publiseringsdato: 5. desember, 2006

Klimaendringene i nord får etter Bellonas mening skuffende lite oppmerksomhet i regjeringens nordområdestrategi. Oppmerksomheten rettes mot utvinning av mer olje og gass.

I de kommende årene er det forventet at globale klimaendringer vil føre til store lokale miljøendringer i nordområdene, og det arktiske økosystemet er særlig sårbart for disse endringene. Økosystemets evne til å takle klimaendringene er avhengig av at den samlede effekten av øvrig menneskelig påvirkning reduseres.

Regjeringens nordområdestrategi vitner om at regjeringen fortsatt ikke har tatt alvoret i situasjonen inn over seg.

Mer forurensing
Regjeringens nordområdestrategi handler først og fremst om utbygging av ny forurensende virksomhet, nemlig petroleumsvirksomhet, og ikke på en reduksjon av den nåværende forurensningen.

– En slik prioritering vil bidra til økt negativ påvirkning i området, og de marine nordområdene blir mer sårbare for de kommende klimaeffektene. I tillegg til et manglende helhetlig perspektiv i forhold til klima, inneholder strategien dessuten få konkrete tiltak for å begrense annen menneskelig påvirkning, som overfiske, spredning av fremmede arter og etablering av introduserte arter, sier marinbiolog og Bellona-rådgiver Maria Fossheim.

Uheldig
Regjeringen hevder at den ”vil styrke utviklingen av kunnskap om klimaendringer og hvilke utfordringer dette representerer i nordområdene”. En utredning om konsekvensene for miljøet og naturressursene i nord av menneskeskapte klimaendringer planlegges sluttført i 2009.

– Med en dokumentert temperaturstigning i Arktis som er dobbelt så rask som resten av verden, er det uheldig å vente til 2009 før man diskuterer eventuelle tiltak for å begrense effektene av denne temperaturstigningen. Kunnskapsinnhenting, innsikt og overvåking er bra, men vi trenger også tiltak som begrenser effektene av klimaendringene, sier Fossheim.