Nyheter

EUs Miljøkommissær: Kvoter skal være et supplement

Publiseringsdato: 9. april, 2003

Skrevet av: Camilla Haugsten

Klima var et av hovedpunktene da Margot Wallström denne uken holdt foredrag om EU og miljø i Oslo.

Miljøkommissær Margot Wallström holdt denne uken et foredrag om EU – et freds- og miljøprosjekt i forandring, på Universitetet i Oslo.

Samarbeid om klima og miljøgifter
Miljøkommissæren har nylig tilbragt to dager på Svalbard sammen med Børge Brende.

–Svalbard og Arktis er et sårbart området hvor miljøproblemer akkumuleres og kommer til uttrykk, sa Wallström innledningsvis i foredraget sitt. Hun fremhevet spesielt klima og miljøgifter som områder der Norge og EU kan samarbeide om prosjekter.

Wallström foreleste entusiastisk om hvilken takknemlig oppgave det er å være miljøkommissær. Miljø er et av EUs mest framgangsrike områder innen politikk, samtidig som miljø engasjerer mange, og selv de mest innbitte EU-motstandere kan innrømme at miljøproblemer trenger forvaltning utover landegrensene.

Kvotehandelsdirektivet
Miljøproblemer tilknyttet klima overskrider klart landegrenser. EU har laget et eget program for handel med utslippskvoter som nå er til behandling i Europaparlamentet. Miljøkommissæren mente at også Norge og norsk næringsliv vil ha interesse for å delta i dette systemet i framtiden.

Børge Brende bekreftet at Norge har et godt samarbeid med EU når det gjelder tilknytning til direktivet. Det er bra at EU tvinger medlemslandene til å gjennomføre nasjonale tiltak, men at direktivet ikke er tilpasset norske forhold. Prosessindustrien i EU utgjør kun 5 % av de totale utslippene, mens den i Norge utgjør 30 %, sa Brende.

Wallström understreket at fundamentet i regelverket er ferdig formet og at det ikke er mye som kan endres. Samtidig skal en god lov alltid inneholde fleksibilitet og der er klart Europakommisjonen ønsker norsk deltakelse. Diskusjonene må imidlertid fortsette rundt tilføyelsene til direktivet, og mulighetene for et økt definisjonsområde med inkludering av flere sektorer og gasser, samt temporær utelukkelse av spesifikke installasjoner og aktiviteter. Les mer om diskusjonen rundt tilføyelsene.

Kvoter kun supplement
På spørsmål fra Frederic Hauge om diskusjonene mellom Norge og EU ivaretar målsetningen om at klimamekanismene kun skal være et supplement, og at minst halvparten av utslippsreduksjonene skal foretas hjemme, ga miljøkommissæren Hauge helt rett.

–Det skal kun være supplerende tiltak og ingen erstatning, sa Wallström. Hun tilføyde at virkemiddelet kun har verdi så lenge det settes et utslippstak som tvinger utslippene ned.

På spørsmålet om diskusjonene også involverte elementer om å finne en felles strategi for CO2-deponering, svarte Wallström at det absolutt var interessant å diskutere tekniske løsninger så som CO2-deponering.

Frederic Hauge benyttet også anledningen til å takke Wallström for hennes interesse for Svalbard og arktiske miljøproblemer.