Nyheter

EU lanserer direktiv om biodrivstoff

Publiseringsdato: 16. mai, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Et nytt EU-direktiv om biodrivstoff skal sikre drivstofftilførselen til medlemslandene, samtidig som det er et virkemiddel for å oppfylle Kyoto-forpliktelsene. Bellona synes dette er et gledelig tiltak.

EU sine nye målsetninger for å fremme bruken av ”grønn” transport vil snart bli lovfestet, når de denne uken av blir undertegnet av Europaparlamentets president. Den nye lovgivningen ble gitt klarsignal av Ministerrådet 8. april, og setter klare mål for den progressive innføringen av biodrivstoff utvunnet fra jordbruk, skogbruk og organiske avfallsprodukter, fra nå og til 2010.

Medlemslandene har fram til 31. desember 2004 til å implementere direktivet i nasjonal lovgivning. I en pressemelding sier Loyola da Palacio, EU-kommisjonens visepresident for energi og transport, at dette er et viktig skritt framover for en alternativ drivstoffpolitikk for transport som vil redusere EUs avhengighet av energitilførsel. Dette er også et av de nye tiltakene Kommisjonen bruker for å prøve å oppnå Kyoto-målsetningene parallelt med utviklingen av fornybar energi og energieffektivitet.

–Dette er meget gledelig. EU bruker her et virkemiddel som gir stor grad av langsiktighet, stabile rammevilkår og som vil gi sikker måloppnåelse, sier fagmedarbeider Sondre Grinna i Bellona.

Sikrer energitilførsel og reduserer CO2-utslipp
Direktivet er et ytterligere skritt i riktig retning i EUs korstog for å finne alternativer til bensin og diesel, og vil muliggjøre en overgang mot et mer bærekraftig transportsystem for framtiden. Samtidig vil direktivet sikre Europas energitilførsel siden biobrensel kan produseres av europeiske bønder og industri. En annen fordel er at biodrivstoff også kan hjelpe til med å redusere utslippet av drivhusgasser i Europa. CO2-utslippene fra bruken av biodrivstoff i transport blir balansert av den mengden CO2 som absorberes av plantene mens de vokser før de blir laget om til biodrivstoff.

Nasjonale måltall
For første gang må hvert medlemsland sette mål for markedsandelen biodrivstoff. Disse målene blir basert på et utfordrende utgangspunkt fastsatt av direktivet: 2% markedsandel innen desember 2005, og 5,75% markedsandel innen desember 2010. De land som setter lavere mål må rettferdiggjøre dette ut fra objektive kriterier.

Innen juli 2004 må medlemslandene annonsere de første måltallene som skal oppnås innen desember 2005. Kommisjonen vil evaluere implementeringen av direktivet før utgangen av 2006, og vil da avgjøre om ytterligere lovforslag er nødvendig.

Åpner for lavere avgifter på biodrivstoff
Pr. i dag er det dyrere å produsere biodrivstoff enn bensin og diesel. Kommisjonen har derfor også foreslått at medlemslandene skal ha større myndighet til å innføre lavere avgifter på biodrivstoff, for å gjøre det mer attraktivt både for privatkunder og for bedrifter. Blant medlemslandene er det i prinsippet kommet til enighet om dette forslaget, og det skal etter planen innføres før sommeren. I Norge er biodiesel allerede fritatt for avgift, og er i dag lønnsomt for forbruker.

Bruken av biodrivstoff, både for å redusere avhengigheten til andre land, og for å redusere CO2–utslippene, var et av hovedmålene i Kommisjonens Green Paper i 2000; ”Towards a European strategy for the security of energy supply”.