Nyheter

Europapolitisk forum

Publiseringsdato: 22. mai, 2003

Skrevet av: Camilla Haugsten

Utenriksdepartementet etablerer et forum for dialog med de frivillige organisasjonene i forbindelse med europapolitiske spørsmål.

I henhold til punkt 4.5.3 i samarbeidsregjeringens europapolitiske plattform er det nå blitt opprettet et europapolitisk forum i Utenriksdepartementet (UD), for kontakt med de frivillige organisasjonene. Bellona var denne uken på møte i dette forumet.

Større åpenhet i EU/EØS saker
Statssekretær Kim Traavik ledet møtet og diskuterte åpent aktuelle europapolitiske spørsmål og det videre opplegget for forumet.

UD har tidligere også holdt møter med NGOene, men ønsker nå fastere former på dette arbeidet.

For Bellona er det blant annet viktig at UD i lys av sin rolle ovenfor de andre departementene følger opp intensjonen om åpenhet i EU/EØS-saker. Dette gjelder særlig innsyn i de forskjellig rammenotatene de enkelte departementene har ansvar for å utforme. Departementene har i dag ulik praksis på dette området.

Etterlyser flere høringer
Bellona håper også at forumet kan gjøre departementene flinkere til å holde høringer om lovgivning som er på trappene i EU. Det er viktig med slike arrangement før beslutningen er tatt, skal vi ha mulighet til å påvirke. Et slikt initiativ vil oppfordre til innspill og diskusjon, og kan f.eks. baseres på høringsutkast etter første lesning i Europaparlamentet. Norske myndigheter har god tid til å gjennomføre slike arrangement, for det tar normalt Europaparlamentet og Ministerrådet mellom 18-36 måneder å behandle utkast til ny lovgivning.

Arbeidet med utforming av direktiv i EU er virkelig noe myndighetene burde oppfordre til. I følge Miljøråd Trygve Hallingstad kommer 80-90 % av all norsk miljølovgivning fra EU.

Økonomisk støtte
En siste viktig oppfordring til UD dersom de oppriktig vil støtte opp om det norske sivile samfunns deltakelse i utformingen av EUs politikk og regelverk; Det bør gis økonomisk støtte til slike initiativ og ikke bare til informasjonsarbeide slik situasjonen er i dag. Det må være forvaltningens oppgave.