Nyheter

Vil likestille hensynet til miljø med hensynet til menneskerettigheter

Jacques Chirac vil ha ti miljø-paragrafer i grunnloven

Publiseringsdato: 27. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I Frankrike foreslår regjeringen en grunnlovsendring som likestiller hensynet til miljøet med hensynet til menneskerettigheter.

Frankrike:

Forslaget til grunnlovsendring kommer på bakgrunn av et valgkampløfte Jacques Chirac gav velgerne i innspurten til presidentvalget i fjor høst. Han lovet da å innføre et miljøkapittel (charter ) i den franske grunnloven, og på onsdag la altså regjeringen frem sitt forslag som skal behandles av den franske nasjonalforsamlingen i november.

Historisk sus
Dette har ført til store overskrifter, og både Le Monde og Le Figaro skriver om forslaget om å innføre ti nye paragrafer i den franske grunnloven. Dette vil likestille hensynet til miljøet med hensyn til menneskerettigheter og økonomisk og sosiale rettigheter. Grunnen til at forslaget har vakt så stor oppsikt i Frankrike fordi det er ikke ofte landet befester borgernes rettigheter i sin meget kjære grunnlov. Sist var det i 1946 (økonomiske og sosiale rettigheter) og før det i 1789 (menneskerettigheter)! Det er derfor et historisk sus over det som skjer.

Av stor betydning
Bellona synes det er av stor betydning at Frankrike nå befester innbyggernes retter til bl.a. rent vann, ren luft, og ikke minst at man viser ansvar ved å lovfeste føre-var-prinsippet. Det er svært viktig at man nå kobler menneskeretter og miljøretter. Det bør være en grunnleggende menneskerett til å kunne drikke rent vann og puste luft som ikke gjør oss syke. Et viktig aspekt er også at man har rett på informasjon om miljøet.

Føre-var-prinsippet
Den av paragrafene som har vakt størst oppmerksomhet er § 4 som slår fast at man skal innføre føre-var-prinsippet – dette er også «hjertet» i charteret. Også at Frankrike akter å fremme implementering av prinsippet i EU og internasjonalt har blitt flittig omtalt. At Frankrike og Europa tar dette til seg er en helt annen utvikling enn den man ser i USA hvor myndighetene er mer skeptisk enn noen gang til et slikt prinsipp.

10 paragrafer
I innledningen (preambule) til grunnloven skrives det bl.a:

Det franske folk erkjenner at naturen er sivilisasjonens grunnlag, at miljøet er folkets felleseie, at mennesket har økende innflytelse på miljøets utvikling, at samfunnets fremgang påvirkes av forbruk og produksjon og overdreven utnyttelse av naturressursene. Beskyttelse av miljøet må få lik status som andre fundamentale nasjonale interesser.

Selve innholdet i de ti paragrafene er ikke å kimse av:

  • Alle har rett til å leve i et sunt miljø
  • Alle mennesker plikter å ta sin del i å forbedre miljøet
  • Alle mennesker plikter å bidra til å betale for miljøskader (innen lovens rammer)
  • Myndighetene skal anvende føre-var-prinsippet i saker hvor vitenskap og forskning ikke kan si med sikkerhet hvilke konsekvenser en handling kan medføre.
  • Den offentlig politikk skal fremme en bærekraftig utvikling.
  • Alle mennesker har rett til (iht lovens rammer) å få adgang til informasjon relatert til miljøet som innehas av myndighetene, og delta i offentlige avgjørelser som angår miljøet.
  • Utdanning om miljø skal bidra til at folk respekterer og utnytter de rettigheter som er definert av dette charter.
  • Forskning og innovasjon skal bidra til å ta vare på og fremme miljøet
  • Dette charter skal inspirere Frankrike til å ta initiativ i Europa og internasjonalt

Nå skal den franske nasjonalforsamlingen diskutere forslaget. Når det er gjort skal Chirac selv bestemme om han vil samle de to lov-kamrene i Kongress-salen i det ærverdige Versaille-slottet, eller om det hele rett og slett skal legges ut til en folkeavstemning. Franske aviser omtaler dette som en grønn revolusjon, og nå kan det altså hende at atomprøvesprengerpresidenten blir skrevet inn i historiebøkene som det grønnes forkjemper…!