Nyheter

EU-landene gjør ikke nok for å bekjempe forurensning fra industrien

Publiseringsdato: 2. juli, 2003

Skrevet av: Paal Frisvold

Kommisjonen har nå sett seg lei på at medlemslandene ikke etterlever et nøkkel-direktiv for å bekjempe industriforurensning, det såkalte IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control).

Europakommisjonen:

Dette kommer klart frem i en kommunikasjon nylig publisert av Kommisjonen, hvor hvert enkelt medlemsland er vurdert i forhold til hvordan direktivet og dets prinsipper er håndhevet av nasjonale myndigheter.

Miljøbeskyttelse fra utslipp fra industri og landbruk
Direktivet ble vedtatt i 1996 og skal sørge for miljøbeskyttelse fra utslipp fra industri og landbruk. Alle industrielle installasjoner innunder direktivet skal ha gjennomgått en vurdering i henhold til de nye kravene innen 2007. I Kommisjonens utspill heter det også at man skal starte en såkalt ‘stakeholders consultation’, som antakeligvis vil lede til en revisjon av direktivet. Bellona vil delta i denne prosessen for å forsikre at industrien i bl.a. energisektoren er pålagt å benytte «Best available technique» (BAT).

Bygger på BAT-prinsippet
IPPC-direktivet er omfattende, men også et helt desentralisert direktiv. Det vil i praksis si at det er opp til hvert enkelt medlemslands myndigheter å sette standarder og terskler for utslipp fra industri og landbruk. Tildelingssystemet skal imidlertid bygges på det såkalte BAT-prinsippet som betyr at industrielle aktører skal pålegges å benytte den meste avanserte teknologien på markedet. For å veilede myndighetene blir det utarbeidet såkalt BAT-referanse dokument (BREF) for hver enkelt industriområde. Disse blir utarbeidet på europeisk nivå, i Sevilla i Spania.

Bellona vil ha studie for Norge
Bellona har lest rapporten og ikke funnet noen referanser til Norge og norske myndigheters forvaltning av forpliktelsene i direktivet. I det såkalte to-pillarsystemet under EØS-avtalen er det imidlertid ESAs rolle å påse at direktivet etterleves. Bellona vil derfor henstille om at ESA utfører samme studie for Norge. Det vil være i tråd med grunntanken om homogenitet i hele EØS-området, og ESAs oppgaver under overvåkings- og domstolsavtalen (ODA).

Ikke første gang
Dette er ikke første gang medlemslandene får en ”kan bli bedre” på håndhevingen av et miljødirektiv. Da Europakommisjonens 5-års rapport om hvordan medlemslandene implementerer direktivet om miljøkonsekvensanalyser – Environmental Impact Assessment (EIA), nylig ble lagt fram av Miljøkommissær Margot Wallström, var hun ikke spesielt imponert over innsatsen.

Les hele rapporten «On the road to sustainable production. Progress in implementing Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control» (pdf-format)

Les også pressemeldingen «Commission urges Member States to step up efforts to implement key industrial pollution law» fra Europakommisjonen.