Nyheter

Wallström fornøyd med Sellafield-stopp

Europakommisjonens kommissær for miljøsaker, Margot Wallström er svært fornøyd med Bellonas arbeide i Sellafield-saken
EU

Publiseringsdato: 1. juli, 2003

Skrevet av: Paal Frisvold

Under et møte med Bellona og europeiske miljøorganisasjoner nylig, uttrykte EUs miljøkommissær stor tilfredsstillelse over Bellonas arbeide i Sellafield-saken.

Europakommisjonens kommissær for miljøsaker, Margot Wallström, gav sin fulle støtte til utfallet av OSPAR-konferansen i Bremen nylig, og håpet britene vil kunne utvikle en teknologi som gjør at denne typen radioaktivt avfall ikke lenger slippes ut i havet.


Må følge opp Johannesburg

Ellers var det særlig arbeidet med oppfølging av Johannesburg-toppmøtet, EUs neste regjeringskonferanse, EUs initiativ for å begrense bruk av kjemikalier, samt miljøansvarsdirektivet som stod på agendaen da Bellona, sammen med styret i det Europeisk Miljøbyrået, EEB, møtte miljøkommissæren. I løpet av den to timer lange diskusjonen la ikke Wallström skjul på at hun var skuffet over EU-landenes manglende initiativ til å følge løftene fra Johannesburg.


— Jeg skulle ønske medlemslandene også kunne ta initiativ til konkrete handlinger for å følge opp Johannesburg-avtalen, de må selv ta ansvar i dette arbeidet, sa hun.


FNs Kommisjon for bærekraftig utvikling for vag

FNs Kommisjon for bærekraftig utvikling mente hun var for vag – noe det svake resultatet hittil har bekreftet. Wallström sa også at hun vil drøfte med hvert enkelt av de nye medlemslandene hva landene konkret kan gjøre for å følge opp arbeidet om bærekraftig utvikling. Hun bekreftet at hun vil benytte en vesentlig del av det siste året av hennes mandat på å fremme dette arbeidet i EUs nye medlemsland.


Bellona og de andre miljøorganisasjonene oppfordret Kommisjonen til å svinge pisken overfor medlemslandene, slik at ikke de gode intensjonene vedtatt i Johannesburg renner ut i sanden. Det ble bl.a. foreslått at alle EU-landene burde pålegges å kopiere den svenske modellen som går ut på å etablere en inventarliste for alle tiltak.


Miljøorganisasjonene må opprettholde presset

Wallström henstilte miljøorganisasjonene om å opprettholde presset på EU-landenes regjeringer for å forsikre at bærekraftig utvikling og miljøarbeid fortsatt blir å finne i EUs nye konstitusjon. Hun var tilfreds med Konventets tekst på dette området, noe som ikke hadde eksistert uten det intensive presset fra miljølobbyistene i Brussel. Nå gjenstår imidlertid den siste etappen, en etappe hvor både Kommisjonen og organisasjonen har langt mindre innflytelse – ei heller kontroll – over, da forhandlingene vil finne sted blant regjeringsrepresentantene alene, og dessuten bak lukkede dører.


Kjemikaleforslaget og miljøansvarsdirektivet

Det ble lagt frem mange synspunkter, deriblant henvisning til flere hull, i Kommisjonens forslag til nytt lovverk om begrenset bruk av kjemikalier. Det blir helt sikkert en intens debatt i Rådet og Parlamentet om dette, særlig i lys av industriens fokusering på kostnadsøkninger i tider med økonomisk nedgang. Hun oppfordret miljøorganisasjonene til å opprettholde trykket spesielt på polymerer og intermedater.


I en generell bemerkning til både kjemikaleforslaget og miljøansvarsdirektivet understreket Wallström at man må se disse initiativene som første steg i en lengre prosess. Det bør sees som en grunnmur å bygge videre på. Det gir Kommisjonen anledning til å komme med oppfølgingsforslag som vil stramme inn lovgivningen. Det gir også muligheten for industri og næringsliv å ta inn over seg at EUs miljølovgivning ikke vil bli mindre krevende i fremtiden. Tvert imot.