Nyheter

Europeisk hydrogenpartnerskap

Publiseringsdato: 17. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Europakommisjonen har nå lagt fram sitt veikart til hvordan et Europeisk Partnerskap for en bærekraftig hydrogenøkonomi skal dannes.

10. september presenterte EUs kommissærer for henholdsvis energi og forskning et forslag til dannelsen av et fremtidig partnerskap for en bærekraftig hydrogenøkonomi. Partnerskapet skal inkludere de viktigste stakeholders, både private og offentlige på EU-nivå, og er igangsatt for å minske EUs avhengighet av fossil energi. Målet med partnerskapet er å fremme hydrogenforskning og bruk i Europa.

–> Trinnvis omlegging til hydrogenøkonomi
Kommisjonen foreslår konkrete tiltak for å nå målsettingen om å skape en konkurransedyktig og bærekraftig hydrogen utvikling i Europa. I en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med lanseringen av veikartet, sier Europakommisjonens president, Romani Prodi:
–Hydrogen er en lovende energibærer, men dets potensiale er ennå ikke fullt utnyttet. Til dette trengs det en solid politisk vilje og økte resurser. Vi vil møte denne utfordringen. Prodi sa videre at Kommisjonens mål er å få en trinnvis omlegging til en fullt ut integrert hydrogenøkonomi innen de neste tiårene.

Kommisjonens visepresident Loyola de Palacio fulgte opp med å si at hydrogen og brenselceller er nøkkelen til å oppnå EUs mål om å erstatte 20% av drivstoff til kjøretøy med alternativt drivstoff innen 2020.

Hovedpunktene i EUs hydrogenstrategi

  • Strategisk forskningsagenda
  • Forslag til demonstrasjonsprosjekter
  • Anvendelsesstrategier
  • Initiativer til offentlig/private partnerskap
  • Et rammeverk for å utvikle internasjonalt samarbeid
  • Utdannings- og opplæringsprogrammer i hele Europa
  • Et senter for informasjon og spredning av disse initiativene

For å gjennomføre disse hovedpunktene skal det Europeiske Partnerskapet styres av et «Advisory Council» bestående av eksperter og representanter for stakeholder interesser.

Tidsaspekt, endelig utforming av struktur og referanseområdet til «Advisory Council» samt invitasjoner til deltakelse i «Advisory Council» skal bli klare allerede i oktober.

Europa ligger etter USA og Japan
Myndighetene i USA og Japan øker sine investeringer i hydrogenrelatert forskning og utvikling betraktelig, og søker hele tiden aktivt samarbeid med partnere i det private næringsliv. USA har bl.a. prestisjeprosjektet «Freedom Car» som skal fremme hydrogen som drivstoff. «Freedom Car» mottar 1,2 milliarder US dollar i støtte.

Pr. i dag ligger investeringene i hydrogen i Europa på et mye lavere og mer fragmentert nivå, og for å bli konkurransedyktige må ressursene økes og innsatsen koordineres. For å styrke dette nedsatte Kommisjonen i fjor en Høynivågruppe som skulle utvikle tilrådinger og forslag til hvordan hydrogensamfunnet best kan virkeliggjøres. Høynivågruppens konklusjoner ble lagt fram på Høynivåkonferansen The hydrogen economy – a bridge to sustainable energy 16. og 17. juni i år.

EUs Høynivåkonferanse
Denne konferansen brakte sammen rundt 450 deltakere og Bellona deltok på konferansen som en av få innbudte representanter for europeiske miljøorganisasjoner. Noe av det som ble diskutert var hvordan tilnærmer EU seg en hydrogenøkonomi, samt andre tema relatert til implementering av hydrogen og brenselceller.

Konferansen endte opp med en bred konsensus om at EUs strategier må legge seg på en ambisiøs linje når det gjelder hydrogen og brenselceller. Hovedkonklusjonen fra Høynivågruppen og konferansen i juni var å etablere et Europeisk Partnerskap som inkluderer alle relevante interessenter både private og offentlige.

Hovedfokus for det Europeiske Partnerskapet for en bærekraftig hydrogenøkonomi er å tilrettelegge utviklingen og anvendelsen av konkurransedyktige hydrogen- og brenselcellebaserte energisystemer. Det skal også utvikles en komponentindustri for installasjoner til bruk i transport, stasjonære og flyttbare energieneheter. Partnerskapet skal også sørge for å sette fokus på de muligheter brenselcelle- og hydrogenmarkedet utgjør, utvikle energiscenarier og fremme samarbeid både innen EU og i global målestokk. Sisnevnte er allerede godt i gang etter at EU og USA tidligere i år inngikk en avtale om hydrogensamarbeid.

Steensnæs positiv til hydrogen
Fra norsk side har Olje- og energiminister Einar Steensnæs sagt at Norge vil samarbeide med USA om hydrogenforskning, og ønsker å delta i et internasjonalt partnerskap for å utvikle en ”Hydrogenøkonomi” innen 2020.

Andre positive signaler om norsk hydrogensatsning kommer i Stortingets energi- og miljøkomite sin innstilling om innenlands bruk av naturgass, den såkalte Gassmeldingen. Den går inn for en tung satsing på hydrogen, og opprettelsen av et nasjonalt hydrogenutvalg. Dette utvalget skal jobbe med å utvikle hydrogen som energibærer og verdiskaper, og skal legge fram en innstilling senest våren 2004.