Nyheter

Pålegger varsling om bakkenært ozon

Publiseringsdato: 11. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Et nytt EU-direktiv som trådde i kraft tirsdag pålegger medlemslandene å informere og varsle befolkningen når nivået av bakkenært ozon blir for høyt.

EU:

Sommerens rekordhøye nivå av bakkenær ozon har skapt stor bekymring, og i tillegg til varslingsrutiner inneholder direktivet også virkemidler som på lang sikt skal beskytte mot helseskader og skader på vegetasjon forårsaket av ozon.

— Denne sommeren har igjen vist at vi ennå ikke har løst problemene med luftforurensning som direkte berører innbyggernes helse. Det er tydelig at økende veitrafikk er et alvorlig problem både for miljøet og for folks helse, sa EUs Miljøkommissær Margot Wallström da direktivet ble innført.

Det nye direktivet, som trådde i kraft på tirsdag, pålegger medlemsstatene å kartlegge alle konsentrasjoner av bakkenær ozon innenfor deres geografiske grenser. Myndighetene pålegges å informere når verdiene kommer over 180 mikrogram ozon pr kubikkmeter luft. For å hindre at man kommer over alarmgrensa på 240 mikrogram ozon pr kubikkmeter luft, må det enkelte medlemslands myndigheter vurdere strakstiltak som å begrense veitrafikk og bruk av løsemidler.