Nyheter

Europa må legge om energibruken

Publiseringsdato: 4. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

- Biodrivstoff, naturgass og hydrogen er hva EUs Transport- og energikommissær Loyola de Palacio ser for seg som framtiden for drivstoff i transportsektoren.

Da EUs Transport- og energikommissær Loyola de Palacio tirsdag var med på å skape blest omkring lanseringen de to nye syntetiske drivstoffene, SYNFUEL produsert fra naturgass og SUNFUEL produsert fra biomasse, som Shell og VW i fellesskap står bak, snakket hun også om fremtiden for drivstoff i transportsektoren. I sin tale sa kommissæren hun så for seg tre scenarier for alternative drivstoff, hvorav det ene, hydrogen, ble etter Bellonas mening for lite belyst.

Sektorene må samarbeide
I sin tale satte de Palacio fokus på koblingene mellom energi og transport. — Hver av disse sektorene er den andres store utfordring. For energisektoren er den økende energietterspørselen fra transportsektoren er et stort problem. For transportsektoren er det av stor betydning å bremse forbruket av fossilt drivstoff og de miljøkonsekvensene dette medfører. Den beste måten å takle dette på er å dra veksler på ekspertise og kompetanse fra begge sektorer, sa kommissæren.

EUs energipolitiske mål, prioriteringer og strategier på disse områdene er nedfelt i Hvitboken om transportpolitikk, og Grønnboken om energi-forsyningssikkerhet. Et av målene er å erstatte 20% av det fossilbaserte drivstoffet i transportsektoren, med alternativt drivstoff innen 2020. Det er to hovedgrunner til dette: Økt forsyningssikkerhet og reduksjon av utslippene av klimagasser.

Hele 95% av energien som brukes til transport i Europa kommer fra olje, og man ser i dag at Europas oljeproduksjon avtar. Samtidig som det gang på gang slås fast at utslippene av klimagasser må reduseres ser man at spesielt CO2-utslippene fra transportsektoren øker.

Biodrivstoff, naturgass og hydrogen
Loyola de Palacio understreket at Europa trenger en overgang til alternativt drivstoff, og så for seg tre framtidsscenarier med bruk av biodrivstoff, naturgass og hydrogen.

Biodrivstoff vil være med på å sikre energitilførselen og samtidig redusere utslippene av klimagasser. For å promotere bruken av dette foreligger det nå to direktivforslag. Det første innebærer at medlemslandene må sette konkrete mål for andelen biodrivstoff. Dette direktivet er tidligere omtalt på Bellona Web, les mer her.

Det andre biodrivstoff direktivet ble vedtatt i år og fastsetter minimumsskatter på energiprodukter som en del av Energy Taxation Directive, og vil gjøre det mulig for medlemslandene å beskatte biodrivstoff lavere.

Når det gjelder naturgass og hydrogen omtalte de Palacio dette som �viktige alternative drivstoff�, men at det er mange usikre faktorer angående kostnader, fordeler og markedspotensiale. Avslutningsvis sa kommissæren at det er nødvendig at Europa investerer i alternative drivstoff som kan ta en vesentlig markedsandel i de kommende tiårene, og som samtidig viser vei mot framtidens hydrogensamfunn

Mer om hydrogen
— Dette er bra utspill, men man kan jo ønske seg mer om hydrogen sier Sondre Grinna, fagmedarbeider i Bellona. Grinna mener at skal man virkelig løse CO2-problemet må man ta karbonet ut av drivstoffet. Hvis ikke, klarer vi aldri å komme ned til de vitenskapelige anbefalingene for CO2-utslipp. Drivstoff uten karbon, og da spesielt Hydrogen, skiller seg ut som den mest lovende fremtidige løsningen. I tillegg er det viktig å parallelt arbeide for en mer energieffektiv transport ved hjelp av kollektivtrafikk, gods på bane og forbedret kjøretøyteknikk. – Her står vi overfor to problemer og to løsninger, sier Grinna.

Publisert 07.11.03