Nyheter

Kyotoprotokollens fleksible mekanismer allerede fra 2005?

Publiseringsdato: 24. mars, 2004

Skrevet av: Camilla Haugsten

Europaparlamentets miljøkomité går i sin første høring inn for at de fleksible mekanismene ”Grønn utviklingsmekanisme” og ”Felles gjennomføring” skal gjelde allerede fra 2005.

–> 23. juli 2003 la Europakommisjonen fram et direktivforslag som knytter EUs kvotehandelsdirektiv sammen med Kyotoprotokollens fleksible mekanismer om ”Grønn utviklingsmekanisme” (Clean Development Mechanisms, CDM) og ”Felles gjennomføring” (Joint Implementation, JI).

Det såkalte ”Mekanismedirektivet” muliggjør at land kan opparbeide seg kreditter fra prosjekter som reduserer klimautslipp, blant annet i utviklingsland. Kredittene kan deretter omgjøres til utslippstillatelser i hjemlandet slik at de innfrir sine egne klimaforpliktelser.

I følge EurActive vedtok Europaparlamentet sin første høring på ”Mekanismedirektivet” 16. mars. EurActive melder samtidig at rapportøren på direktivet, parlamentsmedlem Alexander de Roo fra Nederland og representant for De Grønne, hadde som målsetning å komme til enighet omkring dette før Parlamentet oppløses til sommeren. Dette av frykt for at industrien og nasjonale myndigheter ville bruke en manglende avgjørelse som unnskyldning for å utsette utarbeidelsen av de såkalte nasjonale allokeringsplanene. I følge kvotehandelsdirektivet skal alle EUs medlemsland innen utgangen av mars i år rapportere sine handlingsplaner til Kommisjonene. Dette gjelder handlingsplaner på hvordan kvoter skal tildeles og hvordan kvotehandelen skal foregå i perioden 2005 til og med 2007.

I følge EurActive går miljøkomiteen inn for følgende endringer til det opprinnelige direktivforslaget:

  • Europakommisjonen foreslo at bruk de fleksible mekanismene JI og CDM først skulle finne sted fra 2008. Parlamentets miljøkomité går inn for å framskynde startdatoen for opparbeidelse av slike kreditter til 2005.
  • Kommisjonen hadde i sitt forslag vektlagt betydningen av at utslippsreduksjoner skal skje nasjonalt. Det var foreslått et tak for bruk av slike kreditter og at taket skulle settes straks tildelte kreditter etter konvertering utgjorde 6 % av den totale mengden utdelte utslippstillatelser i EU som helhet. Parlamentets miljøkomité ønsker i første omgang ikke en slik grense.
  • Aktiviteter knyttet til karbonsluk som f.eks. skogsprosjekter, samt store vannkraftprosjekter er ekskludert fra direktivet.Parlamentet er forventet å stemme over forslaget i sin neste plenumssamling, 21. april.