Nyheter

Storbritannias utslippsplaner på hold

Publiseringsdato: 14. april, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Britenes arbeid med en plan for reduksjon av nasjonale CO2-utslipp er satt på vent etter at man to dager før leveringsfristen plutselig ble usikre både på nøyaktigheten av beregningene og framgangsmåten som er benyttet.

Nasjonale kvoteplaner:

I likhet med alle andre EU-land skulle også Storbritannia ha levert sine planer for hvordan de har tenkt å redusere de nasjonale klimagassutslippene innen utgangen av mars. Men som de alle fleste EU-land, med fem hederlige unntak, leverte heller ikke britene innen fristen. Der er man nemlig blitt i tvil om hvorvidt utslippstallene man har operert med egentlig stemmer.

I følge BBC sier statssekretær for miljø, Elliot Morley, at planene for utslippsreduksjoner nå er utsatt med ”et par uker”, men at de på ingen måte er skrinlagt. Han understreket videre at utsettelsen ikke på noen måte er et forsøk på å undergrave Storbritannias intensjoner til å oppfylle sine klimaløfter. Morley sier at Regjeringens prioriteringer nå er at ting skal gå riktig for seg og at de berørte parters bekymringer blir hørt. Dette blir viktigere enn å overlevere Europakommisjonen en plan til innen tidsfristen som inneholder en rekke uløste problemer.

I januar hadde pipa en litt annen lyd. Den gang sa Margaret Beckett, minister i Department for Environment, Food and rural Affairs, at en plan for reduksjon av utslipp av klimagassutslipp ville sørge for bedret effektivitet og miljøvennlighet i industrien.

I Storbritannia har spekulasjonene gått høyt om elektrisitetsprisene vil bli høyere på grunn av utslippsreduksjonene, og i januar gikk energiminister Steven Timms ut og sa at den enkelte husholdning kunne regne med rundt 3% økning elektrisitetsutgiftene, mens industrien kan vente seg en økning på 6%. Dette har bekymret en del industriledere som frykter at britisk industri blir mindre konkurransedyktig som en følge av de økte utgiftene. Den sterke kritikken fra industrien har trolig vært sterkt medvirkende til at britene nå velger å ikke levere sine planer, til tross for at et utkast har vært tilgjengelig i lengre tid. Storbritannia meddelte dette til EU to dager før leveringsfristen gikk ut.

Storbritannia har hele tiden hatt som mål å redusere utslippet av klimagasser med 20% innen 2010, men dette arbeidet blir nå forsinket ettersom man altså er blitt i tvil om at tallene stemmer.

Alle EU-land skulle ha levert sine nasjonale kvoteplaner for klimagassutslipp som del av den planlagte kvotehandelen som starter i januar 2005. Bare Østerrike, Danmark, Finland, Irland og Tyskland leverte innen fristen 31. mars.