Nyheter

Ingen unntak for bromerte i RoHS direktivet

Publiseringsdato: 14. februar, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

RoHS-direktivet står i fare for å bli kraftig utvannet ved at en rekke farlige stoffer får unntak fra bestemmelsene. Bellona mener at det er viktig med et konsist regelverk uten for mange fritak fra restriksjonene.

Bromerte flammehemmere:

EUs nye RoHS-direktiv setter krav til at alle medlemsland skal sørge for at ingen elektriske eller elektroniske produkter inneholder en rekke farlige forbindelser. Onsdag 1. juni trer direktivet i kraft i de enkelte lands lovverk, og blant stoffene som da blir forbudt er bromerte PBDE- og PBB-forbindeler. Dette er miljøgifter som brukes som flammehemmere i en rekke produkter. Bromerte forbindeler er blant annet kreftfremkallende og kan ha negativ effekt på dyrs og menneskers reproduksjon. Bromerte flammehemmere er persistente, bioakkumulerbare og giftige i vannholdige omgivelser. En del bromerte forbindelser er dessuten giftige og kan utmanøvrere naturlige hormoner i kroppen. De er m.a.o. tungtveiende grunner til å fase ut bruk av bromerte forbindelser.

–>
Industrien som sterk lobbyist
RoHS-direktivet står nå imidlertid i fare for å bli svakere etter at industrien har drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få unntak for en rekke stoffer. Argumentet som brukes er at det ikke finnes alternativer til en rekke av stoffene, og at alternativene som finnes foreløpig er for dyre. For industrien vil det derfor være lønnsomt på kort sikt med fritak fra direktivet, slik at de kan fortsette å bruke de miljø- og helseskadlige stoffene som før.

Må ha et strengt og konsist regelverk
Europakommisjonen i Brussel har nå bedt om høringsuttalelser i forbindelse med at de skal ta stilling til om det skal gis fritak fra direktivet eller ikke. Bellona sende sin høringsuttalelse 11.02. og tar der til orde for et strengt og konsist regelverk uten for mange unntak. Dette vil gi incentiver til å utvikle mer miljøvennlige tilsetningsstoffer til bruk i elektriske og elektroniske produkter, og på sikt føre til en mer bærekraftig og konkurransedyktig industri i Europa. Før noen stoffer eventuelt kan få unntak fra regelverket, krever Bellona at det foreligger en konkret plan for når stoffet kan fases ut og erstattes, og hvordan dette skal gjøres. Ansvaret må ligge på industrien selv.

Bellona har valgt å konsentrere sin høringsuttalelse rundt forslaget om unntak for bromerte flammehemmere til bruk i fly- og romfartsektoren, og påpeker viktigheten av et strengt regelverk som ikke åpner for noen fritak for bruk av bromerte forbindelser. Dette er helt nødvendig for å fase ut bruk av slike miljøgifter.