Nyheter

EU-kommisjonen vil satse på fornybart

Publiseringsdato: 3. mars, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

I en ny rapport fremhever EU-kommisjonen energieffektivisering, vindkraft og solceller som tre av 15 teknologier som er viktige for post-Kyoto perioden.

I rapporten ”Winning the Battle Against Global Climate Change” konkluderer EU-kommisjonen med at økt satsing på forskning og kommersialisering av fornybar energi er nødvendig for å møte utfordringene som følge av utslipp av klimagasser og global oppvarming.

Rapporten fremhever energieffektivitet og –konservering som de to mest miljøvennlige alternativene for å redusere klimagassutslipp. Energieffektivisering vil i tillegg til å ikke bidra med noen miljøbelastninger også ofte være det mest kostnadseffektive alternativet, fordi det ikke krever nye investeringer i produksjonsanlegg og distribusjonsnett. I tillegg fremhever rapporten teknologier som vindkraft, solceller, fornybar hydrogenproduksjon og biobrensel som teknologier det bør stimuleres til de neste årene.

En offensiv europeisk støttepolitikk har allerede redusert kostnadene for grønn kraft fra vind med 82 prosent fra 1980 til 1995. For solceller og elektrisitetsproduksjon fra biomasse regner man med tall på henholdsvis 65 prosent og 85 prosent kostnadsreduksjon.

EU-miljøkommisær Stavros Dimas sier i en pressemelding i forbindelsen med rapporten at global oppvarming er en realitet og at økt satsing på fornybar energi er essensielt for å redusere mengden klimagasser i atmosfæren. Han fremhever at EU-kommisjonen i 2005 vil undersøke nye virkemidler og ordninger for systematisk å utnytte kostnadseffektive muligheter for reduksjon av klimagasser i synergi med Lisboa-strategien for økt konkurransekraft innen EU. Da særlig med fokus på energieffektivisering, fornybare energikilder og CO2-innsamling og deponering ved fossil kraftproduksjon.