Nyheter

Fokus på hydrogen, brenselceller og CO2-deponering i Brussel

Shell Hydrogen s Jeremy Bentham åpnet dagens konferanse.
Foto: Bellona/Isak Oksvold

Publiseringsdato: 17. mars, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

I dag startet den andre årlige samlingen for ”European Hydrogen and Fuelcell Technology platform”. Et tema som legges vekt på denne gangen er hvordan EU skal imøtekomme Lisboa-strategien gjennom satsing på kunnskap og ny teknologi. Samtidig er det i år blitt betydelig mer trykk på hydrogen fra fossile kilder integrert med CO2- deponering.

 

 

Denne plattformen er EU kommisjonens verktøy for å utvikle strategier for forskning, utvikling og utprøving av hydrogenteknologi. Jeremy Bentham , CEO for Shell Hydrogen, åpnet i dag konferansen i Brussel. Bentham var imponert over det europeiske engasjementet for hydrogen og brenselcelleteknologi, fordi interessen for arrangementet var eksepsjonelt stor. Konferansen samlet hele 500 deltakere fra 28 ulike land.

I tillegg til å være CEO for Shell Hydrogen er Bentham også formann for ”the European Hydrogen and and Fuelcell Technology platform”. Bentham la vekt på at formålet med konferansen og arbeidet i plattformen er å diskutere og utvikle europeiske strategier for hydrogen og brenselceller innenfor de viktigste energipolitiske utfordringene i Europa. I denne forbindelse la Bentham stor vekt på utfordringene med EUs forsyningsikkerhet for energi, utfordringer i forhold til miljø, særlig utslipp av klimagasser , og fortsatt økonomisk vekst

Må satse på kunnskap
Janez Potocnik, kommisjonær for vitenskap og forskning i EU, la i sin tale vekt på at Europa ikke kan konkurrere med billig arbeidskraft, men heller må satse på fortrinn innen kunnskap. Han pekte samtidig på at Europa er en rik region, men fattig på naturressurser. Kommisjonæren benyttet samtidig anledningen til å annonsere at det 7. Rammeprogrammet for forskning nå vil gå over en syvårs-periode. Programmet er en ”arbeid og vekst”- strategi for Europa. Det ble samtidig foreslått at de årlige bevilgningene til programmet dobles.

Potocnik ga videre utrykk for at strategien innen energi og transport vil gå i retning av forberedelse mot et post-Kyoto-regime, økt forsyningssikkerhet og videre økonomisk vekst. Som et ledd i dette trakk han fram kombinasjonen av fossile energikilder og CO2-deponering

Samarbeid må til
Statssekretæren for det tyske Finans- og arbeidsdepartementet, Georg Adamowitsch, hadde et klart budskap til forsamlingen: Europa må bli flinkere til å samarbeide om forskning, utvikling og demonstrasjon. Han nevnte i denne sammenheng spesielt betydningen av teknologiplattformen.

Adamowitch la stor vekt på betydningen og viktigheten av å gå fra demonstrasjon til bruk av hydrogen og brenselcelleteknologien. Han trakk spesielt frem et tysk prosjekt, hvor brenselceller ble brukt i ubåter, som skal ha vært svært vellykket. Adamowitsch ga videre uttrykk for at en fortsatt FoU-satsing bør være både militær og sivil, og mente at resultatene fra det tyske ubåtprosjektet, sammen med amerikanernes resultater med kombinert sivil og militær FoU, understreker betydningen av dette. Han påpekte dessuten at det i Europa er behov for et paradigmeskifte i denne retningen.

Adamowitsch presenterte også det tyske forskingsprogrammet for energi. Fokusområdene i dette programmet er (1) Energieffektivisering, (2) Fornybar energi, (3) Fossile kilder og hydrogenproduksjon med CO2-deponering og (4) Hydrogen og brenselceller.

GM fastholder 2010-målet
Direktør for GM Europe, Carl-Peter Forster, innledet sin tale med en klar beskjed til europeiske beslutningstakere. – Hydrogensamfunnet vil komme, om det ikke kommer fra Europa, kommer det til Europa, sa Forster. Han påpekte at GM fremover satser tungt på hydrogen, med 1 mrd dollar investert i FoU og 600 ansatte i dette arbeidet.

Bellona har tidligere registrert noe vakling fra denne bilprodusenten i forhold til den tidligere annonserte målsetningen om å produsere konkurransedyktige hydrogenkjøretøy innen 2010. Forster la imidlertid vekt på at GM beholdt denne målsettingen, men han understreket samtidig det offentliges rolle i denne sammenhengen. Han mente at det var nødvendig med offentlig medvirkning innen:

– Finansiering av FoU før teknologien er klar for markedet

– Finansiering av demonstrasjonsprosjekter

– Videre arbeid mot en global sikkerhetsstandard for hydrogenteknologi

– Støtte industrien i å møte kunders forventinger til kostnader i en tidlig fase

– Støtte opp om utbygging av infrastruktur.

Beskjeden til europeiske beslutningstakere var videre klar: Bilindustrien vil flytte sin aktivitet dit hvor infrastrukturen er tilgjengelig og rammevilkårene er gode.

– Den videre suksess for europeisk bilindustri er derfor avhengig av innovasjon, slik som hydrogenteknologien representerer. Nye jobber og nye industrier vil vokse frem fra dette, sa Carl-Peter Forster avslutningsvis.