Nyheter

– Vi er ikke alene lenger

Publiseringsdato: 13. september, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

EUs Teknologiplattform Zero Emission Fossil Fuel Power Plant (ZEP) presenterte de første resultatene av sitt arbeid under ZEPs generalforsamling i Brussel i går. Konklusjonen var klinkende klar: CO2-håndtering må implementes umiddelbart for å redusere CO2-utslippene.

Anbefalingene støttes av en samlet kraftindustri, EU-kommisjonen, EU-parlamentet og flere viktige miljøvernorganisasjoner. – For bare ett år siden var situasjonen en helt annen, da var det en helt annen holdning til CO2-håndtering, sier Frisvold. – Endelig er vi ikke alene lenger.

Entydige konklusjoner
EUs strategi for å fjerne 30 gigatonn CO2 frem til 2050 er nedfelt i tre dokumenter: en strategisk agenda for forskning og utvikling, en implementeringsstrategi og et visjonsdokument. Konklusjonene er entydige – at CO2-håndtering er et meget viktig virkemiddel for å redusere CO2-utslippene fra fossilt brensel, og at det må implementeres umiddelbart. Det understrekes at dette er både økonomisk og teknologisk mulig å gjennomføre nå, men at kostnaden og risikoen for kraftselskapene er større en den kommersielle gevinsten. Plattformen mener videre at det er mangelen på et politisk rammeverk som er det viktigste hinderet for kommersiell implementering.

Teknologiplattformen kommer i tillegg med en rekke konkrete anbefalinger i sine tre dokumenter, deriblant: 1) Sørge for at CO2-lagring inkluderes i et CO2-kvotehandelsystem innen 2007. 2) Umiddelbar implementering av 10-12 storskala CO2-håndteringsprosjekter over hele Europa. Formålet med dette er blant annet å øke kostnadseffektiviteten og bedre teknologien med tanke på kommersialisering. Statoil og Shells prosjekt Halten-CO2 på Tjeldbergodden og Draugen peker seg ut til å kunne bli et av disse prosjektene. 3) Innen 2007 skal man klargjøre CO2-håndtering i forhold til EUs retningslinjer for statsstøtte. Dette er et viktig signal for Norge, hvor det har vært bekymring om hvorvidt offentlig statlig initiativ er i tråd med EØS-avtalen.

Bred enighet
En samlet kraftindustri stilte seg bak konklusjonene i Teknologiplattformens dokumenter. Flere direktører fra de største kraftselskapene i Europa var til stede under generalforsamlingen, og ga sin fulle støtte til arbeidet med å implementere CO2-håndtering i full skala. Samtlige la i sine innlegg vekt på viktigheten av å implemetere teknologien nå, og ba innstendig om at de politske rammeverkene raskest mulig kommer på plass. – Hvordan kan vi forvente at land som Kina og India skal implementere CO2-håndtering, hvis ikke vi gjør det, sa Harry Roels, leder for det tyske energiselskapet RWE.

Også EU er svært positive. Både EU-kommisjonær Stavros Dimas, EU-parlamentet ved Jerzy Buzek og EUs presidentskap, representert ved Sirrka Vilkamo, roste Teknologiplattformens arbeid og sa at de ville gi sin fulle støtte og legge til rette for at teknologien skal kunne implementeres raskest mulig. – Arbeidet med CO2-håndtering er drevet av visjonen om en lavkarbon-fremtid, men CO2-håndtering har også den fordelen at den vil føre til økte inntekter, sa EU-kommisær Stavros Dimas i sitt innlegg, og la til at teknologien vil fremme Europas konkurransedyktighet. – Ved at vi er så tidlig ute med å lansere implementeringsdokumentet gir vi europeisk industri en stor fordel, sa han.

[picture1]For Bellona representerer Teknologiplattformens arbeid en stor seier. – Dette er en stor dag, sier Bellona-lede Frederic Hauge. – Dette er noe vi har jobbet for lenge. Det er ikke lenge siden folk lo av oss da vi snakket om CO2-håndtering. Det gjør de ikke lenger, sier Hauge.

Støtte fra WWF
Det er fortsatt deler av miljøvernbevegelsen som er skeptiske til CO2-håndtering, og derfor var det knyttet stor spenning til innlegget fra WWF Internationals generalsekretær James Leape. Leape la imidlertid enhver tvil til side og ga sin fulle støtte til CO2-håndtering som en essensiell del i kampen mot global oppvarming og klimaendringer. – Med dagens energibruk vil vi ikke kunne nå målet om å holde oss under to grader Celsius uten CO2-håndtering, sa Leape. – Selv om vi er ekstremt suksessfulle med energieffektivisering og å utvikle fornybare energiressursser, så vil vi fortsastt ha behov for CO2-håndtering. Nå må vi våkne opp og se at CO2-håndtering er en del av løsningen, avsluttet han til stor applaus.