Nyheter

EU skal spare 20 prosent strøm

The flag of the EU, Russia's biggest neighbour and potential partner.
Bellona Archive

Publiseringsdato: 1. november, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Høye energipriser, stor miljøbevissthet og bekymring rundt forsyningssikkerhet til tross – hele 20 prosent av energien i Europa går til spille. Dette vil EU nå ha slutt på. Europakommisjonen har derfor lagt frem en aksjonsplan for å oppnå 20 prosent reduksjon i energiforbruket innen 2020.

Innen år 2020 vil denne sløsingen med energi ha kostet EU mer enn 100 milliarder euro. Den vil også være en unødvendig merbelastning på miljøet, noe som ikke kan regnes i penger. Dårlig energieffektivisering berører også hver og en av oss på det personlige plan; ved å bruke utdatert og energikrevende utstyr og ved å ikke gjøre noen enkle grep for å spare energi, driver vi strømregningen i været og skaffer oss unødvendig høye levekostnader.

EUs energikommisær, Andris Piebalgs, sa i forbindelse med lanseringen av planen at energieffektivisering er sentralt for Europa. Han sa også at dersom vi reagerer nå, kan de direkte kostnadene av vårt energiforbruk reduseres med 100 milliarder euro per år innen 2020, for ikke å snakke om at man unngår utslipp av 780 millioner tonn CO2 årlig.

Aksjonsplanen skal implementeres i løpet av de neste seks årene, og foreslår en rekke kostnadseffektive forbedringer. Ambisjonsnivået er høyt; aktørene i markedet skal mobiliseres til å forandre det interne energimarkedet med det mål for øyet å sørge for at innbyggerne i EU har verdens mest energieffektive bygninger, maskiner, biler og energisystemer.

Aksjonsplanen for energieffektivisering har spesielt prioritert ti punkter:

· Merking av maskiner og annet energikrevende utstyr. Nye krav for disse vil bli utarbeidet fra 2007, med spesielt fokus på energitap fra standby-funksjonen. Kommisjonen vil begynne med å innføre krav til ytelse for 14 prioriterte produktgrupper, med håp om å få dem godkjent innen utløpet av 2008. Eksisterende klassifiseringer vil bli oppdatert og rammedirektivet for merking vil bli revurdert for å forsterke effektiviteten.

· Krav til ytelse for bygninger og såkalt ”passive hus” (hus med svært lavt energiforbruk). Kommisjonen vil utvide omfanget av Direktivet for bygningers energiytelse i 2009, og vil i den forbindelse foreslå minimumskrav til ytelse for alle nye og renoverte bygninger. Innen utløpet av 2008 skal det også utarbeides en strategi for de ”passive husene”, for slik å sikre en større utspredelse av slike hus innen 2015.

· Effektivisering av energiforsyningen. Kommisjonen vil i løpet av 2008 utarbeide forpliktende minimumskrav for ny elektrisitet, varme- og kjøleanlegg under 20 Mw samt overveie tilsvarende krav for større produksjonsenheter. Kommisjonen vil videre utarbeide retningslinjer for å heve den gjennomsnittlige effektiviteten for alle kraftverk, samt oppnå enighet om retningslinjer for å redusere energitap gjennom overføring og distribusjon.

· Oppnå effektivitet i drivstoff for biler. For å ta fatt på energieffektiviteten og CO2-utslippene fra biler, har kommisjonen bestemt at dersom det er nødvendig, vil den foreslå ny lovgivning for å sikre at målene om 120 gram CO2/km blir oppnådd innen 2012. I tillegg vil det komme forslag om å styrke EUs krav om merking av biler.

· Forenkle hensiktsmessig finansiering av investeringer i forbindelse med energieffektivisering for bedrifter. Kommisjonen vil ta en rekke initiativer i forhold til bankene både i 2007 og 2008. Dette for at bankene skal tilby finansieringspakker spesielt beregnet på små og mellomstore bedrifter samt kraftselskaper, slik at de kan innføre energieffektive sparetiltak.

· Stimulere til energieffektivisering i de nye medlemsstatene. Energieffektivitet er et prioritert område innenfor Rammeverket for utjevningspolitikk. Kommisjonen vil oppfordre til å utvikle både regionale og nasjonale program for å oppmuntre til økte investeringer for å forbedre energieffektiviteten. Spesielt vil dette rettes mot de nye medlemslandene.

· Konsekvent bruk av beskatning. Kommisjonen vil i 2007 ferdigstille et såkalt ”green paper” for indirekte beskatning. Den vil deretter evaluere Direktivet om energibeskatning i 2008 for en mer konsekvent og målrettet bruk av slik beskatning. Dessuten il Kommisjonen vurdere lønnsomheten av å bruke skattefradrag som incentiv for å få bedrifter til på den ene siden å fremme produksjon av sertifisert, energieffektivt utstyr for forbrukere, og på den andre siden oppmuntre til at konsumentene anskaffer slikt utstyr.

· Øke bevisstheten angående energieffektivisering. I tillegg til forbedret merking, vil utdannelse og opplæringsplaner for energisjefer i industrien være prioriterte områder. Planen inkluderer også læremidler for grunnskolen, ungdomsskolen og yrkesfaglige utdanninger. Disse skal utvikles fra og med 2007 gjennom EU-programmer, via anbefalinger til medlemsstater og gjennom samarbeid mellom EUs utdanningsinstitusjoner og medlemslandene.

· Energieffektivitet i boligområder. I 2007 planlegger Kommisjonen å samle ordførere/borgermestre fra Europas største og mest banebrytende byer for å etablere et permanent nettverk. Målet er betydelig forbedring av energieffektiviseringen i urbane miljøer hvor det er spesielt viktig med lokale politiske initiativ og beslutninger.

· Fremme energieffektivisering på verdensbasis. Kommisjonen ønsker å fremme energieffektivisering på verdensbasis. Den vil derfor i 2007 ta et initiativ overfor internasjonale organisasjoner og viktige handelspartnere utenfor EU, for å oppnå enighet om en rammeavtale. Denne avtalen skal fokusere på forbedret energieffektivisering i sluttbrukersektoren, og man vil benytte seg av et stort antall metoder og tiltak for å oppnå dette.