Vil Norge være med på dugnaden?

ingressimage_Eivind-HoffWeb.jpg Photo: (Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona)

Hoff tok deltakerne på Bellonas årskonferanse med på en reise gjennom EUs klimapolitikk – en politikk som Norge og norske politikere ikke kan stille seg likegyldig til, ifølge Hoff.

– EUs klimapolitikk påvirker Norge på mange måter. Den påvirker oss gjennom lovgivning, og den påvirker norsk arbeidsliv gjennom konkurranse. I tillegg skaper den store muligheter for norsk næringsliv i verdens største marked: EU, understreket Hoff i sitt foredrag.

Nye mål fra EU

Han opplyste at det er ventet at EU 26. mai vil vedta å høyne målet for unionens samlede reduksjon av klimagassutslipp – fra 20 til 30 prosent innen 2020. En økning basert på at EU allerede har nådd 20-prosentsmålet – og derfor trenger en ny ambisjon for de neste ti årene.

– Det koster ikke veldig mye å gå opp til et mål om 30 prosents reduksjon av klimagassutslipp – det er anslått en kostnad på 0,2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) for å komme dit, sett i forhold til 20-prosentsmålet. Det viktigste tiltaket er likevel å få opp prisen på utslipp av klimagass, slik at det skal koste mer å forurense. EU-kommisjonen anslår i dag en kvotepris på 16 euro pr. tonn CO2, men dette er vesentlig lavere enn hva ulike tiltak faktisk koster, sa Hoff.

Flere tiltak

Han nevnte flere ulike tiltak og ideer som EU vil jobbe med i tiden som kommer for å redusere klimagassutslippene. I juni legger samtlige medlemsland fram sine handlingsplaner for den enkelte nasjonen – og her venter man også på innspill fra Norge. En forandring i kvotehandelsystemet er også ventet – med en overgang fra et desentralisert til et overnasjonalt system. I tillegg ser man på flere ulike tiltak for å hindre karbonlekkasje, blant annet gjennom såkalt karbontoll.

Presentasjonen som Hoff holdt på Bellonas årskonferanse 25. mai finner du her.
Og følger du med på www.bellona.org sine hjemmesider, vil du fortløpende bli orientert om arbeidet Bellona Europa gjør.