Nyheter

OLF sprer usannheter om Bellonas arbeid i EU

Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona

Publiseringsdato: 2. februar, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Frederic Hauge er langt fra inhabil i spørsmålet om et felles europeisk HMS-regelverk for oljebransjen. Oljebransjen har selv, gjennom alvorlige mangler og avvik, vist at et godt regelverk er høyst nødvendig.

Oppdatering:

Etter at denne pressemeldingen ble kjent, kom beklagelsen fra Alfred Norgård. Overskriften på artikkelen er «Står fast på at Hauge har tette bånd til EU».

– Det at EUs ledere søker råd fra Bellonas kompetente faglige arbeid er noe vi er stolte av, sier Frederic Hauge.

———————————–

I Stavanger Aftenblad 1. februar uttaler Alfred Nordgård, OLFs direktør for næringspolitikk, seg om oljebransjens kamp for å få EU til å trekke sitt lovforslag om felles HMS-minimumsregelverk knyttet til oljeindustriens offshore virksomhet.

Les mer om EUs lovforslag her: – Uaksepteptabel risiko for storulykke

Bakgrunnen for oppslaget var EU-kommisjonens høring tirdag 31.januar i Brussel. I saken får OLF komme med sin beskrivelse av hva som foregikk på høringen, og hevder at «Kommisjonen fikk bakoversveis» og at «alle var enige om at forslaget var dårlig gjennomtenkt, og at det burde trekkes tilbake».

Det er sant at høringen mobiliserte et kampklart norsk oljemiljø, som med OLF i spissen, møtte opp for å stoppe forslaget. Det er dog ikke vår oppfatning at «alle var enige».  Bellona har bred internasjonal støtte i denne saken, og vi kan vise til at det italienske fagforbundet, nederlandske myndigheter, franske myndigheter og en samlet europeisk miljøbevegelse ikke deler de norske aktørenes syn på Kommisjonens forslag.

Bellona har systematisk arbeidet med å gi kunnskap og innspill til EU-Kommisjonen under utarbeidelsen av HMS-regler i oljebransjen helt siden Deepwater Horizon-ulykken og Gullfaks C-nestenulykken, og var derfor invitert av Kommisjonen til å innlede på høringen. Det falt tydeligvis OLF tungt for brystet:

«Nordgård stiller også spørsmål ved Hauges habilitet i saken, siden han sitter som en av 15 klimarådgivere for EU-kommissær Günther Oettinger. Oettinger er mannen bak HMS-forslaget.– Det kom ikke klart fram at han er en betalt rådgiver for Kommisjonen. Frederic Hauge bruker nå Kommisjonen siden han ser ut til å ha en mer intim relasjon til Oettinger enn Ola Borten Moe, sier Nordgård»

– Det er direkte usant at vi i Bellona er lønnet av EU-kommisjonen for å gjøre dette rådgivningsarbeidet. Dette er ikke noe vi får så mye som en krone for å gjøre. Bellona vil på det sterkeste ta avstand fra denne form for mistenkeliggjøring rundt vår habilitet og integritet basert på å spre usannheter om faktiske forhold. Bellona har snarere fått anledningen til å være med på å skape en bærekraftig framtid for Europa fordi vi har oppnådd respekt på grunn av hardt og faktabasert arbeid i Brussel gjennom mange år, sier Frederic Hauge og fortsetter:

– Det hører med til denne historien at OLF inviterte seg selv til et møte hos Bellona den 8.juni i fjor for å få en redegjørelse om vårt arbeid i EU.  Her fremkom det meget klart at verken min rådgiverfunksjon for kommissær Oettinger, eller andre oppdrag jeg har i EU-regi, er betalte jobber. Det var mulighetene til å utforme Europas fremtid som lokket. Alfred Nordgård deltok på dette møtet, og burde derfor vite bedre enn å komme med slike usannheter.

– Vi har også et behov for å korrigere det inntrykket OLF fremsetter i Stavanger Aftenblad om hva som skjedde på EU-kommisjonens høring. Det er tvilsomt at Nordgård kan uttale seg med tyngde om hvordan møtet faktisk endte, ettersom både OLF, Statoil, Petroleumstilsynet og de fleste andre norske aktører forlot møtet før det ble oppsummert og avsluttet fra Kommisjonens side.

Les også: Mener olje-Norge tråkker i salaten

– Brønnen på Gullfaks C som det gikk galt med den19.mai 2010 har gitt ettertrykkelig med bekymringsmeldinger fra HMS-personell og tillitsmannsapparatet, fordi gransking i ettertid viste at det bare var flaks at en alvorlig undergrunnsutblåsning á la Deep Water Horizon ble unngått. I Petroleumstilsynets revisjonsrapport fra oktober 2010 heter det at «Samlet sett er det vår konklusjon at det er påvist alvorlige mangler ved Statoils planlegging av brønn C-06A på Gullfaks. Avvik er påvist innen områdene: Risikostyring og endringskontroll, kjennskap til- og etterlevelse av styrende dokumenter, dokumentering av beslutningsprosess, erfaringsoverføring og bruk av kompetanse, ledelsens ansvar og planlegging av den trykkbalanserte operasjonen i 8 ½” seksjonen av brønn C06-A.»

 

– Bellona mener dette bekrefter behovet for et-EU regelverk for oljeindustrien. Kommisjonens representant henviste også under høringen direkte til Gullfaks C som et eksempel på behovet for et EU-regelverk i tillegg til det nasjonale arbeidet med sikkerhet i oljeindustrien.

– Oljeindustrien er en meget stor industri som opererer internasjonalt på et nivå som gjør det vanskelig for enkeltstater å kontrollere den mektige petroleumssektoren.  Disse selskapene må ha internasjonal styring og derfor støtter Bellona innføringen av et EU regelverk for offshore petroleumsvirksomhet.