Nyheter

Hvordan CO2 kan fjernes fra atmosfæren

Publiseringsdato: 19. juni, 2012

Skrevet av: Jonas Helseth

En ny rapport – «Biomass with CO2 Capture and Storage (Bio-CCS), the way forward for Europe» –publiseres i Brussel i dag. Her er oppskriften på hvordan karbondioksyd kan fjernes fra atmosfæren i stor skala; et konsept som stadig flere eksperter anser som nødvendig for å kunne stoppe katastrofal global oppvarming i fremtiden.

For å bekjempe global oppvarming og drivshusgassene som dens underliggende årsak blir det stadig klarere at vi må utvikle metoder for å fjerne CO2 fra atmosfæren i fremtiden, gjennom såkalte karbonnegative løsninger. Slike løsninger kan oppnås gjennom å fange og permanent lagre CO2 som oppstår under konvertering av bærekraftig biomasse.

Balansekunst

En ny rapport – «Biomass with CO2 Capture and Storage (Bio-CCS), the way forward for Europe» (link!), blir i dag 19 juni lansert i Brussel som en del av EU-Kommisjonens offisielle program for dens bærekraftige energiuke. Publikasjonen er det første eksemplet på en felles rapport fra to av EUs teknologiplattformer: Plattformen for CO2-håndtering (CCS) Zero Emissions Platform (ZEP) og biodrivstoffplatformen European Biofuels Technology Platform (EBTP).

Denne balanseøvelsen ble initiert og ledet av Bellona, som er medlem av begge plattformene. Bellonas kontor i Brussel bidro dessuten med sekretariatsfunksjon og møtelokaler for den felles arbeidsgruppen for Bio-CCS det siste halvannet år.

Eksperter fra hele Europa

Arbeidsgruppen har brakt sammen eksperter på CCS og biomasse fra hele Europa for å lage en rapport som viser at teknologi som fjerner CO2 fra atmosfæren er en realitet heller enn science fiction. Utslipp som resulterer fra konvertering og/eller forbrenning av bærekraftig produsert og behandlet biomasse er anerkjent som nøytraliserte over tid, da ny biomasse vokser frem og tar opp samme mengde CO2 når den vokser. Dersom CO2 som slippes ut i slike prosesser fanges og lagres, formes karbonnegative verdikjeder som fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn de slipper ut.

bodytextimage_biopact_negative_emissions.jpg

Denne nye rapporten understreker at Bio-CCS og negative CO2-utslipp kan og må gi et viktig bidrag til kampen mot klimaendringer. Innen 2050 indikerer rapporten at det tekniske potensialet for negative utslipp i Europa – altså ved en konvertering av all tilgjengelig bærekraftig biomasse i Europa – kan utgjøre opptil 800 millioner tonn CO2 årlig fjernet fra atmosfæren. Videre forklarer rapporten at CO2-håndtering for en del biodrivstoffproduksjon kan gjennomføres til en veldig lav ekstra kostnad der produksjonsenhetene er store eller kan samles i klynger.

Fjerner CO2

Dersom Bio-CCS blir tatt i bruk i stor skala som en del av en bred portefølje av lavutslippsteknologier kan det resultere i industrisektorer med et negativt karbonfotavtrykk – altså sektorer som fjerner CO2. Rapporten beskriver så tiltak som behøves i Europa for at dette skal kunne implementeres i praksis.

– Bellona er både stolt og glad for at denne rapporten nå kan publiseres etter å ha blitt godkjent i begge plattformene, sier Bellonas leder Frederic Hauge, som har vært en av arbeidsgruppens ledere det siste halvannet år.

– Muligheten til å oppnå karbonnegative løsninger har vært et av Bellonas kjernetemaer i en årrekke, og det faktum at dette er et felles budskap fra to av EUs teknologiplattformer gir det mye tyngde, siden det kombinerer synspunkter fra forskning og industri over et vidt spekter, påpekte Hauge.

Lavthengende frukter

For Bellona forblir Bio-CCS imidlertid et tema der mye arbeid må gjøres, spesielt trengs det mer informasjon om spørsmål som kostnader og fremtidig tilgang til store mengder bærekraftig biomasse.

Bellona Europas Jonas Helseth, som presenterte rapporten på en event under EUs bærekraftige energiuke i dag sammen med representanter for finske VTT og franske Alstom viser likevel til at enkelte former for biodrivstoffproduksjon kan stemples som «lavthengende frukt» for utrulling av CO2-håndtering,  siden atskillelse av drivhusgassen allerede er en nødvendig del av produksjonsprosessene.

At ideen om potensielle drivstoff med negativt karbonavtrykk vekker interesse hos biodrivstoffprodusentene selv ble også tydelig på dagens event, der store aktører som Abengoa, UPM og ADM stilte med presentasjoner.