Nyheter

Russisk atomtilsyn fratas makt

Publiseringsdato: 24. november, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Det russiske sivile atomtilsynet, Gosatomnadzor, mistet først ansvaret for lisensiering av militære atominstallasjoner. Nå foreligger det et lovforslag som også vil frata dem makten over sivile atomkraftverk.

Det er full konflikt mellom det russiske atomenergiministeriet (Minatom) og det sivile russiske strålevernet, Gosatomnadzor. Det startet med at strålevernet ble fratatt ansvaret for lisensiering av militære atominstallasjoner etter at de nektet å godkjenne norsk finansierte containere for lagring av brukt atombrensel fra ubåtflåten på Kolahalvøya. Nå fortsetter det med et forslag til endring av loven om lisensiering av sivile atomkraftverk og anlegg for lagring av sivilt atomavfall.


De omstridte containerne for brukt atombrensel fra ubåtflåten er utviklet under det militære miljøsamarbeidet mellom Norge, USA og Russland (AMEC). Containerne bygges ved Izhora fabrikken utenfor St. Petersburg. En prototype av containeren ble presentert tidligere i år. Nå er serieproduksjonen i gang.


– Prototypen ble bygget for å passere sikkerhetstestene. De containerne som nå masseproduseres er av langt dårligere kvalitet, og vi ville aldri finne på å godkjenne dem, uttalte lederen for Gosatomnadzor, Jury Vishnevskiy, på et møte hvor Bellona og en rekke russiske miljøorganisasjoner deltok på i Moskva i oktober.


Minst 50 til Majak

Det er Minatom som nå gir lisens til sine egne lagringscontainere, som det i følge planene skal produseres flere hundre av. Minatom vil transportere minst 50 av containerne med ubåtbrensel fra Nordflåten til reprosesseringsanlegget i Majak i Sør-Ural, et annet atomanlegg som for tiden mangler lisens i henhold til lovverket.


– Vi hadde et møte på den norske ambassaden i Moskva hvor vi informerte norske myndigheter om at containerne ikke tilfredsstiller våre sikkerhetskrav. Du får spørre norske myndigheter om hvorfor de fortsatt vil finansiere byggingen av dem, sier Vishnevskiy.


I en rekke av Utenriksdepartementets publikasjoner om atomsamarbeidet med Russland understrekes det nettopp at arbeidet med å styrke det uavhengige atomtilsynet er en viktig oppgave.


Ber om vestlig hjelp

Gosatomnadzor har etter de siste ukers konflikt med Minatom sendt en forespørsel til en rekke vestlige land med bønn om moralsk støtte til å beholde myndigheten til å lisensiere sivile atomkraftverk og lagre for atomavfall i Russland.


Gosatomnadzor ble opprettet i 1992 etter et president dekret fra Boris Jeltsin. Under Sovjettiden eksisterte det aldri noe uavhengig kontroll organ for Russland sine utallige atominstallasjoner. De Duma-representantene som nå har foreslått lovendringen som vil frata Gosatomnadzor makten tilhører kommunistpartiet og det Putin lojale enhetspartiet. I mai i år oppløste president Vladimir Putin et annet av landets kontrollorganer, den statlige Miljøkommitteen.


Atomenergiminister er en «løgner»

Konflikten mellom Minatom og Gosatomnadzor har toppet seg de siste ukene etter at Vishnevskiy i en rekke intervjuer har kalt atomenergiminister Yevgeny Adamov en løgner. I en større reportasje i avisen Segodnya hevder Vishnevskiy at planen for utbygging av sivile atomkraftverk i Russland, som ble vedtatt av regjeringen i år, er som tatt fra Politbyråets planer i Sovjet tiden. «De lager omfattende planer, men ser ikke selv hvor urealistiske de er, » sa Vishnevskiy. Det er slike uttalelser som får russiske aviser til å spekulere i om at dette er årsaken til at Minatom vil fjerne all lisensieringsmakt bort fra Gosatomnadzor og overta den selv. Gosatomnadzor blir sett på som et hår i en ellers så smakfull suppe.


Gosatomnadzor har også stilt seg svært kritiske til Minatom sine planer om å forlenge driftstiden ved de eldste sivile atomkraftverkene i Russland. Dette gjelder blant annet de to eldste reaktorene ved Kola atomkraftverk. Reaktorene som var konstruert til å holde til år 2003 og 2004 vil nå høyst sannsynlig få tillatelse til ytterligere fem til ti års drift.


«Pengene vil bli spist opp, eller stjålet»

Et annet stridstema er planene om import av brukt atombrensel fra andre land til lagring og eventuelt reprosessering i Russland. Atomenergiminister Yevgeny Adamov sier at Russland på denne måten kan tjene penger, anslagsvis 20 milliarder dollar over en 10 til 20 års periode. Disse midlene skal ifølge Adamov blant annet gå til å rydde opp i Russland sitt eget atomavfall.


Vishnevskiy på sin side sier at disse pengene vil bli spist opp eller stjålet av Minatom. Dette blir sett på som svært sterke ord fra lederen for et russisk kontrollorgan i disse dager.