Nyheter

Bellona foreslår fredspris til atomsikring

Tidligere Senator Sam Nunn (venstre) og Senator Richard Lugar.
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 11. juni, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

For sitt intensive arbeid med å sikre radioaktivt materiale i Russland og tidligere Sovjet-stater foreslår Bellona at de to amerikanske senatorene Richard Lugar og Sam Nunn får Nobels fredspris.

Ingen har gjort mer for sikring av radioaktivt materiale i Russland de siste ti årene enn de to amerikanske senatorene Sam Nunn (D) og Richard Lugar (Rep.). Høsten 1991, mens Sovjetunionen var i full oppløsning, fremmet de to senatorene et forslag til økonomisk og teknisk støtte til demontering og sikring av atomvåpen. Mot alle odds fikk de flertall for forslaget om å bruke amerikanske skattepenger til sikring av atomvåpen hos den tidligere hovedfienden; Sovjetunionen. President George Bush (senior) signerte støtte-programmet, som fikk navnet Cooperative Threat Reduction (CTR), i desember 1991, samtidig som Sovjetunionen gikk i oppløsning.

$ 2 milliarder til atomsikring
Siden 1991 har USA gjennom Nunn-Lugar initiativet brukt mer enn 2 milliarder dollar på sikring av atomvåpen og sikring av radioaktivt materiale, samt opphugging av atomubåter. De senere årene har programmet også støttet prosjekter for å få vitenskapsmenn tilknyttet atomvåpen-produksjonen over i andre jobber. De har også tatt initiativet til sikring av Russlands store mengder kjemiske våpen.

Mest suksessfulle samarbeid med Russland
Bellona mener at Nunn-Lugar programmet har vært det mest suksessfulle i arbeide med demontering av atomubåter i de russiske nordområdene. Økonomisk og teknisk bistand er gitt til marineverftene i Severodvinsk og ved Nerpa-verftet på Kolahalvøya. Så langt er 16 strategiske atomubåter hugget opp med støtte fra Nunn-Lugar programmet, innen 2007 vil tallet øke til 41.

896c3996dadb6999dcdcf608adc62f49.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Kola og Severodvinsk i fokus
CTR har investert i kutte utstyr for totalt 75 millioner dollar ved marineverftet Zvezdotsjka i Severodvinsk og Nerpa på Kolahalvøya. Ytterligere 140 millioner dollar er betalt for det konkrete opphuggingarbeidet. CTR har også betalt 57 millioner dollar for diverse utstyr og kontainere for behandling og lagring av radioaktivt avfall fra ubåtene.

Mandagens avsløring om at en al-Qaida-terrorist planla å detonere en radiologisk bombe i USA viser med all tydelighet hvor viktig arbeidet med å sikre de russiske lagrene med radioaktivt materiale er. Bare på Kolahalvøya finnes det flere ti-talls dårlig sikrede lagre hvor terrorister kan få tak i materiale for å lage radiologiske våpen.

Endret trusselbilde
Senator Sam Nunn og Richard Lugar sin innsats mot spredning av masseødeleggelses-våpen er i følge Bellona et eksempel til etterfølgelse for andre land. Verden etter 11. september viser med all tydelighet at en terrorgruppe med relativt små resurser kan skape enorme sikkerhetspolitiske utfordringer for verdens-samfunnet.

Når en terrorgruppe som al-Qaida planlegger bruk av radiologiske våpen, må verden gjøre det en kan for å sikre at slikt materiale sikres best mulig. Bellona viser til at initiativet fra Nunn og Lugar på beste måte viser at nedrustning og miljøtiltak er to sider av samme sak. Den beste måten å støtte dette initiativet videre er å anerkjenne arbeidet ved å gi Nobels fredspris til Sam Nunn og Richard Lugar.

Nobelkomiteen positiv til miljø
Bellona tror at en tildeling av fredsprisen til Nunn og Lugar vil øke andre lands innsats med å bistå Russland med sikring av radioaktivt materiale. Både verdensfreden og den globale miljøkampen vil bli vinner ved en slik tildeling.

I fjor uttalte Nobelkomiteens leder Gunnar Berge seg positiv til at kriteriene til fredsprisen i fremtiden kan vurderes på en annen måte enn tidligere.

– Nobelkomiteen lever ikke i et vakuum. Vi påvirkes hele tiden av samfunnet rundt oss. Global oppvarming og økt vannstand ser ut til å ramme dem som allerede har det ille i utgangspunktet. Dette kan være en kilde til nye konflikter. Derfor er det naturlig at vi ser på koblingen miljø- og fredsarbeid, sa Gunnar Berge til VG.

CTR-programmet
* Etablert i 1991 under oppløsningen av Sovjetunionen. Bidro først til at Kazakhstan, Ukraina og Hviterussland sendte tilbake sine atomstridshoder til Russland.

* Har finansiert demontering av 435 interkontinentale atomraketter, 410 rakett-siloer, 88 langtrekkende bombefly, 483 krysserraketter med atomstridshoder, 640 ubåt baserte raketter, 21 strategiske atomubåter. Totalt 5728 utplasserte atomstridshoder er trukket tilbake med støtte fra CTR-programmet. Dette er flere atomvåpen enn Storbritannia, Frankrike og Kina har til sammen.

* Utvikling av teknologi i Russland for sikring og destruering av kjemiske våpen.

* Forbedring av fysisk beskyttelse for fissilt materiale ved mer enn 50 lokaliteter i Russland, inkludert Kolahalvøya og Severodvinsk.

* Økonomisk støtte til omkring 20000 forskere som tidligere arbeidet i atomvåpen fabrikker i Russland, slik at disse kan bruke sine kunnskaper i det sivile samfunn fremfor å selge sine tjenester til andre land eller terror-nettverk.

Richard Lugar er forsatt senator, mens Sam Nunn var senator frem til 1996. I dag er han styreformann i senteret for internasjonale studier i Washington og bruker det meste av sin tid i organisasjonen Nuclear Threat Initiative (NTI) som han stiftet i lag med CNN-sjef Ted Turner. NTI arbeider for å forhindre spredning av masse-ødeleggelses våpen, med særlig fokus på Russland.