Nyheter

Russiske beskyldninger mot Bellona

Russia
(Foto: Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 20. september, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Russiske myndigheter har gjennomført en to måneder lang kontroll av Bellonas kontor i St. Petersburg og mener nå at Bellona har brutt russisk lov. Leder av kontoret, Aleksandr Nikitin, avviser beskyldningene på det sterkeste.

– Vi har ikke foretatt oss noe som er i strid med russisk lov. Vi har heller ikke vært i konflikt med russiske myndigheter. Tvert i mot har det vært viktig for oss å være i dialog med myndighetene, sier Aleksandr Niktin, som leder Bellonas St. Petersburg-kontor, Environmental Rights Centre (ERC) Bellona.

Ny NGO-lov

I fjor ble en ny lov for ikke-statlige organisasjoner (NGOer) vedtatt i Russland. Justisdepartementet opprettet et eget kontrollorgan, de såkalte registreringsmyndighetene, og alle NGOer ble pålagt en omfattende rapportering hvert år.

I tillegg tar de føderale registreringsmyndighetene en rekke stikkprøver, og sommerens kontroll av ERC Bellona skal ha vært en slik stikkprøve.

Bellona aksepterer at myndighetene har rett til å gjennomføre slike stikkprøver, og i løpet av kontrollen la ERC Bellona fram absolutt all informasjon som ble etterspurt. En egen kontorplass ble også gjort tilgjengelig for registreringsmyndighetene.

Bellona klager

Etter den to måneder lange kontrollen hevder registreringsmyndighetene at ERC Bellona har gjort seg skyldig i brudd på russisk skattelov. De mener at ERC Bellona skulle ha betalt skatt og moms av økonomisk støtte som ble gitt av det britiske og det nederlandske generalkonsulatet.

Både konsulatene og Bellona er sterkt uenig i denne vurderingen, fordi prosjektstøtte fra generalkonsulater til samfunnstjenelige formål ikke skal skattes eller momsbelegges. Dette er en internasjonalt anerkjent ordning for ambassader og konsulater. ERC Bellona har påklaget registreringsmyndighetenes avgjørelse.

Kurs for journalister

Det nederlandske generalkonsulatet har reagert med en redegjørelse der det skriver at generalkonsulatet ikke er en kommersiell organisasjon og at det ikke gir sponsorstøtte i bytte mot reklametjenester.

Registreringsmyndighetene mener imidlertid at det er nettopp dét både det nederlandske og det britiske generalkonsulatet har gjort. I avtalene som ble inngått i fjor, om å støtte ERC Bellonas kurs i miljøjournalistikk, heter det at ERC Bellona skal opplyse om at man har fått støtte når man holder kurset og hvis kurset omtales i eventuelle publikasjoner.

Registreringsmyndigheter ser derfor på avtalene mellom konsulatene og Bellona som en skattepliktig sponsoravtale om reklametjenester, og har sendt saken til føderale skattemyndigheter i St. Petersburg.

– Vi tviler på at det finnes juridisk grunnlag for registreringsmyndighetenes tolkning, sier Nikitin.

Nikitin avventende

Bellona ble gjort kjent med påstandene fra registreringsmyndighetene 24. august, og har så langt avventet situasjonen.

– Nå skal skattepolitiet gå gjennom alle papirene, og vi venter på en avklaring derfra. Samtidig venter vi på svar på klagen vi har sendt til registreringsmyndighetene, forteller Nikitin.

– Vi tar sikte på at russiske myndigheter vil ta klagen vår til følge, og at saken vil løse seg, sier han.

Samtidig som støtten fra generalkonsulatene til ERC Bellona er blitt en sak hos det russiske skattepolitiet, har migrasjonsmyndighetene fratatt ERC Bellona muligheten til å invitere utlendinger til St. Petersburg. Det skal være tilfeldig at dette skjer samtidig.

ERC Bellona har påklaget også denne avgjørelsen.

Samme kontroll i Murmansk

Bellona har blitt informert om at stiftelsens kontor i Murmansk snart vil bli utsatt for samme type kontroll som den som ble gjennomført i St. Petersburg. Det skal ikke være noen sammenheng mellom de to kontrollene, ettersom også kontrollen i Murmansk er en tilfeldig stikkprøve.

Under den to måneder lange kontrollen av ERC Belllona i St. Petersburg ba registreringsmyndighetene om all dokumentasjon som gjelder økonomien ved kontoret for de siste fire årene. De ønsket også en fullstendig oversikt over alle aktiviteter ERC Bellona har gjennomført i samme periode. Denne oversikten skulle inneholde informasjon om deltakere, hva man snakket om og hvilke beslutninger som ble tatt.

ERC Bellona har vært fullstendig åpen og lagt fram all informasjon som er blitt etterspurt.

Russlands sikkerhet

De føderale registreringsmyndighetene har signalisert at flesteparten av NGO-ene i Russland kan bli nedlagt fordi de ikke møter kravene i NGO-lovgivningen.

Sjefen for registreringsmyndighetene, Serjei Vasilev, tilbakeviser imidlertid at hans etat er ute etter å legge ned uavhengige organisasjoner.

– Jeg mener at det er organisasjonene selv som er skyld i dagens situasjon, fordi de ignorerer russisk lovgivning. For eksempel har kun 36 prosent levert årsrapport, og myndighetene må jo vite hva pengene blir brukt til. Dette er et spørsmål om statens sikkerhet, sa Vasilev til gzt.ru i forrige uke.

Både Bellona i Murmansk og Bellona i St. Petersburg har levert inn omfattende årsrapporter. Bellona har hatt kontor i Murmansk siden 1994 og i St. Petersburg siden 1998.