Nyheter

Bærekraftige nullenergiboliger oppført i USA

Publiseringsdato: 19. juli, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

I USA ser man nå eksempler på bygninger uten behov for å kjøpe energi. Bygningene produserer selv den energien de trenger. Dette er helt på linje med Bellonas målsetning om at bygningsmassen skal gå fra å være en forbruker av energi til en netto energiprodusent.

Under den internasjonale byggemessen for 2004 som nylig ble avholdt i Las Vegas fikk nullenergikonseptet ”the ultimate family home” stor oppmerksomhet. I tillegg til disse bygningene ikke har behov for å kjøpe energi, blir de laget av bærekraftige og ikke-toksiske materialer. Vannforbruket er kraftig redusert og både gråvann og svartvann gjenvinnes. Selve byggeprosessen skal også være ressurseffektiv. Man finner også andre eksempler på grønn arkitektur og – konstruksjon i USA. Det beste eksempelet er kanskje the Audubon Center i California. Bygningen ligger i Debs Park kun 10 minutter unna Los Angeles der det blant annet lever coyoter og 138 fuglearter. Felles for alle slike bygninger er en årlig besparelse av kostnader knyttet til energibruk. Man regner med årlige besparelser i driftskostnader på US $ 5000 for alle husene som bygges etter ”the ultimate family home” konseptet i forhold til de husene som bygges etter standard forskrifter.


Revisjon av teknisk byggeforskrift er et av virkemiddlene for norsk oppfølging av EU-direktivet for bygningers energimessige ytelse. Bellona har hele veien insistert på at den reviderte byggeforskriften må gi incentiver for bruk av fornybar energi i bygningsmassen. Nå utredes Bellonas modell. Den legger vekt på bygningers behov for kjøpt energi istedet for netto energibehov.


Bruk av solenergi

Selv etter å ha utført alle tenkelige effektiviseringstiltak vil en bygning vanligvis fremdeles ha et energibehov for å kunne gi oss den komforten som etterspørres. Selv om behovet for oppvarming og ventilasjon kan reduseres kraftig, vil man alltid ha et behov for energi til blant annet varmtvann, elektriske innstallasjoner, belysning og så videre. I Norge vil det dessuten bli vanskelig å eliminere behovet for oppvarming om vinteren. Et fellestrekk ved de eksemplene man så langt har sett på bærekraftig arkitektur og – konstruksjon er at man har tatt i bruk solenergi som energikilde. Dette har resultert i at bygningene selv produserer den energien de trenger. Behovet for å kjøpe energi har blitt borte, noe som altså gir store årlige økonomiske besparelser. Solenergien blir produsert både gjennom solcellepaneler og gjennom termiske løsninger, for eksempel oppvarming av vann. I Norge har firmaet Solarnor spesialisert seg på å tilby varmeløsninger til bygninger basert på termisk solenergi. Solarnor mener å kunne dekke opptil 50 prosent av oppvarmingsbehovet gjennom å la bygningen selv produsere varme fra solen.


Bygningsmassen kan bli fremtidens produsent av energi

Bellonas langsiktige målsetning er at bygningsmassen skal gå fra å være en forbruker av energi til å bli en netto produsent av fornybar energi. Det finnes en rekke eksempler på bygninger det energibehovet er kraftig redusert. Nå kommer også de første bygningene som selv står for energiproduksjonen. Bellona mener det må legges til rette for slike løsninger fremover gjennom gode rammevilkår og lovverk. Første skritt på veien er å legge vekt på behovet for kjøpt energi og ikke netto energibehov i revisjonen av teknisk byggeforskrift og den nye energisertifikatordningen. Dette er svært viktig for å gi incentiver til oppføring av bygninger som selv produserer fornybar energi, øke bevisstheten rundt energikostnader hos forbruker og å flytte fokus fra investeringskostnader til livsløpskostnader i eiendomssektoren.