Nyheter

Utslipp fra fly er et voksende problem

Utslipp av CO2 og NOx fra sivil innenriks sivil luftfart 1989-2000. CO2 i ktonn og NOx i tonn. Kilde: SSB

Publiseringsdato: 23. april, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

Med økende levestandard, økt globalisering og en stadig voksende turistindustri omkring i verden, vil fly bli et voksende miljøproblem

Flytrafikken mellom norske flyplasser (innenrikstrafikken) står for ca 3% av Norges totale CO2-utslipp og ca 2% av klimagassutslippene. Utenrikstrafikken over Norge kommer i tillegg, og disse er halvparten så store som utslippene fra innenriks flytrafikk. Dette er tilsynelatende ikke dramatiske tall. Det er imidlertid to forhold som gjør utslippene av klimagasser viktigere enn hva tallene viser.

Flytrafikken vokser raskt
For det første øker flytrafikken raskt. Antall passasjerkilometer med fly har økt med 82% fra 1989 til 1999. I samme periode økte CO2-utslippene med 86% og NOx-utslippene med ca 100%. De siste årene har imidlertid utslippene blitt redusert på grunn av tiltak for å redusere overkapasitet.

Trolig vil flytrafikken forsette å vokse raskt. Prognosene viser at man regner med at antall personkilometer med fly vil øke tre ganger så raskt (3,1% pr år) som antall personkilometer med personbil (1,1% pr år) i Norge i årene fremover. På verdensbasis regner man med at flytrafikken vil øke med 5% hvert år fremover.

 

9e92261d7eb05a1cba71a67df6b3cb8b.gif

Imidlertid har den teknologiske utviklingen ført til at utslippene ikke er så høye som de kunne vært. Figuren til høyre viser effektene på utslippene av å bytte flytype på en utvalgt strekning. Allikevel regner man med at man høyst vil kunne klare å forbedre teknologien slik at utslippene vokser «bare» med 3% pr år på verdensbasis.

For å få de store reduksjonene må vi ha et drivstoff uten karbon. Det er mulig å bruke hydrogen og det foregår et arbeid på området.

Effekten av utslippene varierer med høyden
Den andre grunnen til at utslipp fra fly er en viktigere utslippskilde enn hva det kan se ut som, er at avgassene slippes ut i stor høyde. FNs klimapanel anslår drivhuseffekten av utslipp fra fly til å være 2 til 4 ganger høyere enn hva CO2-utslippene skulle tyde på.

Internasjonale flyvinger er som internasjonal skipsfart, ikke omfattet av de enkelte lands reduksjonsforpliktelser under Kyotoprotokollen. I stedet skal de internasjonale fly- og skipsorganisasjonen komme opp med forslag til tiltak.