Nyheter

Klimagassutslippene har gått ned

Publiseringsdato: 3. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Reduksjon i utslippet av klimagasser fra 2001 til 2002. Nedleggelser i industrien og mindre fakling av naturgass offshore er noen av årsakene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensingstilsyn (SFT) presenterte tirsdag de foreløpige landstallene for utslipp av klimagasser, NOx, NMVOC og ammoniakk.


Utslipp av klimagasser ned 2,5%

Utslippet av klimagasser i Norge har gått ned med 2,5% i 2002 i forhold til 2001. Blant klimagassene, som er CO2, metan, lystgass, HFK-er, PFK-er og SF6, sto CO2 for 73% av det samlede klimagassutslippet. Det er likevel en nedgang i utslippet av CO2 og SF6 som har bidratt mest i den totale nedgangen i klimagassutslipp.


Nedgangen i CO2-utslipp blir forklart med lavere aktivitet og nedleggelser i ferrolegeringsindustrien. Bruken av fakling (dvs. avbrenning) av overskuddsgass offshore har minsket, men utslippsgevinsten av dette oppveies av økte utslipp fra gassturbiner samme sted. Gassturbinene blir brukt til elektrisitetsproduksjon på oljeinstallasjonene. Nedgangen i bruk av fakling kan i følge Oljedirektoratet forklares med at i 2000-2001 var bruken av fakling høyere enn normalt på grunn av oppstart av nye felter. I oppstartfasen fakles det mer for å komme godt i gang med prosesser i driften. Fakling blir generelt regulert av Petroleumsloven § 4-4. som sier at det ikke skal fakles mer enn det som er sikkerhetsmessig nødvendig, men det er mulig å søke om dispensasjon fra dette.


Lavere dieselbruk i oljesektoren, redusert produksjon av raffineriprodukter og redusert skipstrafikk rundt kysten har også bidratt til en totalnedgang i CO2-utslippene.


Utslipp fra veitrafikk har økt

Innen veitrafikken har CO2– og lystgass-utslippene derimot økt. Dette skyldes økt trafikk, spesielt av dieselbiler, samt at katalysatorbiler slipper ut mer lystgass enn de uten katalysator. Totalt var det en økning i antall kjørte kilometer på norske veier på 3%, samtidig som salget av diesel økte med 2%. På grunn av vinterens høye strømpriser gikk salget av fyringsolje opp med nesten 90% i desember, sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen av fyringsparafin var på 43% – men dette har ikke virket særlig inn på årstotalen av utslipp.


Ikke sikkert nedgangen blir varig

Fjorårets nedgang på 2,5% kommer som et lyspunkt i økningen av klimagassutslipp i Norge i perioden 1990-2002, men det er umulig å si om vi nå går inn i en nedgangstrend. SBB og SFT sier at det kan tenkes at utslippsnedgangen vi har sett for industrien, blir oppveid av at prisforhold fører til økning i utslipp fra forbrenning av oljeprodukter.


NMVOC ned 11 %

Utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) gikk i 2002 ned med 11% sammenlignet med året før. Hovedårsaken til dette er mindre oljelasting, men også at mer av oljen lastes over anlegg som gjenvinner oljedamp.


Utslippene av NOx må ned 27% innen 2010

Også utslippene av (nitrogenoksider) NOx gikk ned med 3%. Grunnene til dette er flere katalysatorbiler gir lavere NOx –utslipp, mindre fakling på sokkelen og lavere aktivitet innen prosessindustrien. Denne nedgangen må fortsette og forsterkes om Norge skal oppfylle sine forpliktelser fra Gøteborg-protokollen. Norge må da redusere NOx– utslippene fra dagens 214 000 tonn til 156 000 tonn, dvs. 27% fram til 2010.


Les hele artiklene om klimagasser og NOx, NMVOC og ammoniakk fra SSB.