Nyheter

Hetebølgen fører til høye ozonverdier

Ikke akkurat klar sikt over Paris

Publiseringsdato: 11. august, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Den siste tidens hetebølge har ført til at det i Mellom-Europa er målt svært høyt ozoninnhold i den varme lufta, og dette har trolig bidratt til flere dødsfall.

Bakkenær ozon:

Det er ikke bare den rekordhøye varmen som tar kvelertak på Europa – med varmen kommer også svært høye nivå av bakkenært ozon. Konsentrasjonene er på det høyeste nå om sommeren fordi ozon dannes ved reaksjoner som inneholder NOX, VOC og sollys.

Svært høye verdier
Til tross for sin navnelikhet med ozonlaget, har ikke disse to problemene noen kobling. Bakkenær ozon er en gass som dannes av forurensende stoffer under påvirkning av sollys. Høye konsentrasjoner av bakkenær ozon er helseskadelig og kan føre til alvorlige helseproblemer for spesielt utsatte grupper som barn, personer med åndedrettsproblemer og eldre personer, i tillegg til at det kan føre til skader på vegetasjonen. Aftenposten skriver at de høye verdiene av bakkenær ozon kan ha ført til dødsfall i Frankrike under den siste tidens hetebølge.

I følge EurActiv er det i flere land de siste dagene målt nivåer på over 200 mikrogram ozon pr. kubikkmeter luft. Til sammenligning sender Norske myndigheter ut advarsel til befolkningen når det måles timeverdier over 160 mikrogram ozon pr. kubikkmeter luft ved en eller flere av landets målestasjoner.

–> Lokale strakstiltak
Noen av EUs medlemsstater etterlyser nå en strengere luftforurensningspolitikk, og i Frankrike har myndighetene i Paris, Strasbourg og Lyon iverksatt lokale strakstiltak ved å redusere fartsgrensene og kutte kollektivprisene for å oppfordre folk til å reise kollektivt. I Tyskland har flere organisasjoner etterlyst lignende tiltak, men myndighetene der nøler og mener dette ikke vil løse problemene på kort sikt.

EU-direktiv om bakkenær ozon
Bakkenær ozon er et internasjonalt problem ettersom vind fører med seg ozonforurensning over landegrensene, og må dermed håndteres med internasjonale virkemidler. Et slikt virkemiddel er EUs nye direktiv 2002/3/EU som tar opp problematikken med bakkenær ozon, og som fra september 2003 skal overta for den gjeldende lovgivningen (se faktaboks).

Innen 31. 12. 2004 skal Europakommisjonen overlevere en rapport til Europaparlamentet og Ministerrådet om implementeringen av det nye direktivet.

EUs tilnærming til problematikken omkring bakkenær ozon er en del av en framtidig strategi på luftforurensning under EUs 6. Miljøhandlingsprogram, som er forventet å bli innført innen midten av 2005. Dette er EUs langtidspolitiske program som legger opp til prioriteringer for ti år om gangen.

Utslipp fra veitrafikk
Nivåene i Norge er i stor grad avhengig av tilførsler av ozon fra kontinentet. Den viktigste kilden til dannelsen av bakkenær ozon er fra vegtrafikken ved utslipp av NOX og VOC. De lokale bidragene til ozonnivåene i Norge er likevel relativt små og reduksjon av ozonnivået i Norge er i stor grad avhengig av utslippsreduksjoner i andre land.

Finn ut hvor høy konsentrasjonen av bakkenær ozon er der du er på Norsk Institutt for Luftforskning sine nettsider, som blir kontinuerlig oppdatert.