Nyheter

Hva skjer med energi- og klimatiltakene i Oslo?

Oslo-trikken
Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 3. mars, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Oslo bystyre fattet 23. juni 2005 et vedtak der flere konkrete tiltak skulle iverksettes for å følge opp klima- og energihandlingspakken for Osloregionen. Siden vedtaket ble fattet har absolutt ingenting blitt gjort.

Oslo bystyre fattet 23. juni 2005 et vedtak der flere konkrete tiltak skulle iverksettes for å følge opp klima- og energihandlingspakken for Osloregionen. Hovedmålsettingen er at Osloregionen skal redusere sine klimagassutslipp i overensstemmelse med Kyotoprotokollens mål for Norge. Videre vedtok bystyret at Oslos utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2030.

Siden vedtaket ble fattet har absolutt ingenting blitt gjort. Hvor har det blitt av byrådets sak for innføring av kildesortering av våtorganisk avfall og innsamling av plast som skulle fremmes innen utgangen av 2005? Når skal byrådet legge frem et forslag for utfasing av olje til oppvarming? I vedtaket heter det også at Oslo skal ha ambisjon om i løpet av få år være en ledende europeisk storby når det gjelder bruk av nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi i transportsektoren. Hvilke grep har byrådet gjort for å imøtekomme dette? Tiltakene bystyret har vedtatt skal finansieres gjennom et klimafond. Bellona undres om det har blitt satt av noen økonomiske midler til dette fondet ennå? Hvis ikke skal byrådet skal legge frem et forslag til alternativ finansiering i henhold til bystyrets vedtak. Bellona kjenner ikke til at byrådet har fremmet noe som helst.

Det later med andre ord til at byrådet ikke akkurat har det travelt med å følge opp vedtaket bystyret har fattet. Dette betyr at opposisjonen må være sitt ansvar bevisst og tvinge byrådet til handling for å unngå at gode miljøintensjoner kun ender i en skuff.