Nyheter

Viktig milepæl for CO2-håndtering

Publiseringsdato: 12. april, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Paraplyorganisasjonen for europeiske miljøorganisasjoner, EEB, støtter nå EUs arbeid med CO2-håndtering. – Dette er en viktig milepæl, sier Paal Frisvold i Bellona Europa.

Etter en lang prosess har European Environmental Bureau (EEB) nå bestemt seg for en holdning til CO2-håndtering: Organisasjonen aksepterer at CO2-håndteringsteknologi må utvikles og tas i bruk for å oppnå den ønskede reduksjonen i CO2-utslipp. EEB har tidligere ment at man må gå direkte over til kun å benytte seg av fornybar energi, men innser nå at blant annet kull vil fortsette å være en viktig energikilde i mange år framover.

Forsiktig støtte

– Dette er en milepæl og et viktig skritt i vårt arbeid med å få bredere aksept for CO2-håndtering som et redskap for å begrense konsekvensene av klimaendringene, sier Paal Frisvold i Bellona Europa. Han er svært glad for at EEB nå har kommet på banen, men understreker at kampen er langt fra over.

– Det vi nå har fått er en forsiktig støtte fra EEB sentralt, sier Frisvold.

– Dette er kjempeviktig og et gjennombrudd, men nå må vi gå fra aksept og forsiktig støtte fra paraplyorganisasjonen, til at de enkelte grasrotbevegelsene i Europa aktivt støtter opp om CO2-håndtering, sier han.

Dialog med det sivile samfunn er et av de fire områdene som det skal satses på for å få til storskalasatsing på CO2-håndtering. De tre andre er teknologi, rammevilkår og demonstrasjonsanlegg. I den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering finnes det en egen arbeidsgruppe for dialog med det sivile samfunn, denne ledes av Bellonas Beate Kristiansen.

Stor skepsis

Mange europeiske miljøorganisasjoner, spesielt i Sverige, Finland og Spania, er fortsatt skeptiske til CO2-håndtering. Frisvold mener dette først og fremst skyldes mangel på kunnskaper i land som ikke i like stor grad forbruker fossilt brensel. Land som Tyskland og Nederland har vist langt større interesse.

– At norske miljøvernere raser over at man ikke får CO2-håndtering på Mongstad før 2014, viser jo at CO2-håndtering er på miljøbevegelsens agenda i langt større grad her hjemme. Vi har et stort arbeid foran oss for å vise andre europeiske miljøvernorganisasjoner at CO2-håndtering er absolutt nødvendig for å redusere CO2-utslippene.

Bekymret for sikkerhet

EEB understreker i sin kunngjøring at satsing på CO2-håndtering ikke må gå på bekostning av satsing på fornybar energi. De er også bekymret for både lagringssikkerhet og ønsker strenge sikkerhetskrav for deponier.

– Dette er helt i tråd med Bellonas krav. CO2-håndtering er en teknologi som skal brukes i overgangsfasen til et samfunn som kun benytter fornybare energikilder. Utviklingen av CO2-håndteringsteknologi skal derfor ikke komme istedenfor utviklingen av teknologi for bedre utnyttelse av fornybare energikilder, sier Paal Frisvold, som tror det går an å holde to tanker i hodet på en gang.

– Lagringssikkerhet er selvfølgelig viktig, sier Frisvold.

– Men dersom forarbeid blir gjort godt nok og de riktige stedene blir valgt til deponering, vil det ikke komme noen lekkasjer, sier han.

Viktig organisasjon

EEB ble startet i 1974 og Bellona har i mange år sittet i styret. Organisasjonen har tidligere ikke befattet seg med energispørsmål, men har de siste årene innsett at energiproduksjon og klima henger uløselig sammen.

–EEB har en viktig stemme i Brüssel avslutter Frisvold, som er glad for å ha fått med seg paraplyorganisasjonen.