Nyheter

Vil redde MS Polarfront

MS Polarfront foretar unike klimaundersøkelser, og står nå i fare for nedleggelse.
(Foto: Meteorologisk Institutt)

Publiseringsdato: 23. mars, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona engasjerer seg for å redde værskipet MS Polarfront. Forskere og politikere samles hos Bellona for å jobbe sammen for fortsatt finansiering av skipet – som er verdens siste i sitt slag.

MS Polarfront gjør en helt unik jobb for klimaforskning, og står nå i fare for å miste finansieringen.

– En nedleggelse av MS Polarfront vil være i strid med regjeringens klimasatsing, sier Sigurd Enge, fagrådgiver og kaptein på Bellona-båten Kallinika.

Tirsdag inviterer Bellona og Jan Erik Taule, kaptein MS Polarfront, til et møte for å finne måter MS Polarfront kan få fortsette med sin viktige klimaforskning. Ingunn Skjelvan ved UiB, representanter fra Havforskningsinstituttet og Meteorologisk institutt og stortingspolitikere i energi, miljø, og forskningskomiteene er blant de inviterte.

17 millioner kroner

Fra 2010 utgår 17 millioner kroner til MS Polarfront fra budsjettet til Meteorologisk Institutt-. Instituttet kan nå kjøpe billigere værmeldingstjenester via satellitter. Skal skipet overleve, og kunne fortsette viktig klimaforskning, bør pengene komme som øremerkede midler fra Stortinget.

MS Polarfront betjener Stasjon M, som ligger 250 nautiske mil utenfor Nordlandskysten, vest for Haltenbanken, midt i den grenen av Golfstrømmen som kommer inn i Norskehavet.

Viktige klimaundersøkelser

I tillegg til værmålinger foretas viktige klimaundersøkelser fra MS Polarfront:

  • Luftprøver, som analyseres for langtransportert forurensing.
  • Vannprøver, ned til 2000 meter, som måler geofysiske data, saltholdighet, strøm, temperatur (global oppvarming i havet) og CO2 og karbonat.
  • Plankton-prøver for å undersøke artsmangfold, oppblomstring og utbredelse.

Med tirsdagens møte håper Bellona å finne alternativ finansiering til skipet, og se på muligheter for å utnytte Polarfront-aktivitet bedre, gjennom å utvide prøvetakningsprogrammet.

MS Polarfront er det eneste skipet i sitt slag, og har foretatt regelmessige målinger ved stasjon M siden 1976. Målingene ved Stasjon M startet allerede i 1948. Måling langt tilbake i tid er viktig hvis en skal tolke endringer framover.