Nyheter

Klimaseier i California

Leonard G

Publiseringsdato: 8. november, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Staten California har vedtatt å opprette USAs første bindende klimakvoteordning. Nå skal det lønne seg å kutte utslipp. – En vesentlig milepæl i klimakampen, som kan få store positive ringvirkninger, mener klimarådgiver Svend Søyland i Bellona.

– Når California 21. oktober 2011 gikk inn for en bindende statlig kvoteordning for CO2-utslipp, kan det bane veien for andre delstater gjør det samme, mener Svend Søyland.

Drahjelp til Obama

Det finnes andre kvoteordninger for CO2 i USA, men de er frivillige. Særlig kraftindustrien, som er en sterk lobbygruppe, har motarbeidet bindende kvoteordninger og utslippstak. Den dårlige økonomien har også bidratt til at USA ikke har gått for ordninger som krever kostbare investeringer i utslippsreduserende teknologi.

– At California nå går foran, kan gi Obama litt drahjelp i arbeidet med å få USA med på en mulig etterfølger eller forlengelse av Kyoto-avtalen, samt få på plass et bindende, nasjonalt kvotesystem. California er nemlig tradisjonelt en pioner og pådriver for ny miljøpolitikk i USA, sier Søyland.

Kyoto-protokollen

I 2005 trådte Kyoto-avtalen i kraft, historiens første bindende internasjonale avtale om kutt i CO2-utslippene. Den ga flere industriland en definert utslippskvote, samt åpnet for kvotehandel. Det vil si at land som går utover sin tilkjente kvote, kan kjøpe kvoter fra land som ikke har brukt opp sin.

Flere industriland er imidlertid ikke omfattet av systemet. USA, som har nest høyest utslipp i verden, trakk seg fra avtalen før protokollen ble ratifisert. Før USA trakk seg var 55 prosent av de totale menneskeskapte utslippene omfattet av Kyoto-protokolen.

President Clinton forhandlet frem en avtale som ble enstemmig avvist av USAs Senat. I tillegg mente Senatet – og mener fortsatt – det er urettferdig at land med så stor utslippsvekst som India og Kina, ikke omfattes av utslippsreglene. India og Kina mener på sin side at det er I-landene som har skapt krisen med sine skyhøye utslipp, og at det er bare er rett og rimelig at det er I-landene som må redusere utslippene.

Det største kvotehandelssystemet finnes i Europa. Måler er å kutte naturligvis å kutte utslipp fra kraftverk og store industrianlegg.

183 land, samt EU, har ratifisert Kyoto-avtalen. Det betyr at kun 25 prosent av utslippene er «regulert» gjennom utslippstak. Kvotehandel-systemet er likevel ekstremt viktig både for utslipssreduksjon som sådan og som eksempel på en farbar vei ut av klimatrusselen.

– Også derfor er det gledelig at en så stor stat som California, som har verdens åttende største økonomi, tar dette skrittet, sier Søyland.

Må bli internasjonalt

Bellona mener kvotesystemet er en effektiv måte å hindre videre økning i utslipp, samt stimulere til kutt – nettopp fordi slike ordninger etablerer utslippstak og setter en pris på hva utslipp skal koste. Vi tror at kvotesystemer med fordel kan suppleres med tekniske standarder og krav til standarder for utslipp per kilowatt som kalles Emission Performance Standards.

– Vi vet at kvotesytemer kan fungere, også i USA. Det viser kvotesystemer på andre miljøfelt i landet. Siden 1990 er utslippene av svoveldioksid (SO2) i USA blitt redusert med 50 prosent som følge av et bindende, nasjonalt kvotesystem, forteller Søyland.

Men for å få full effekt, må lokale og regionale kvotesystemer knyttes sammen til et globalt system.

– Jeg er spent på å se hvordan kvotesystemet i USA kan integreres og harmoniseres med EUs kvotesystem og andre kvotesystemer, som er under utvikling i blant annet New Zealand,  Australia og andre delstater i USA, sier Søyland.

– Kvotesystemet i California vil uansett få positiv effekt; det vil få ned utslippene i delstaten. Systemet kan også gjøre det umulig å importere petroleumsprodukter basert på tjæresand til delstaten, konkluderer han.

Pressekontakt:

Svend Søyland, seniorrådgiver energi- og klimaspørsmål, 47 48 79 30 eller svend@bellona.no