Nyheter

Klimatiltak i petroleumssektoren

Publiseringsdato: 25. april, 2012

Petroleumssektoren er den desidert største forurenseren i Norge. I 2010 var denne sektoren ansvarlig for en fjerdedel av Norges totale klimagassutslipp. Siden 1990 har utslippene fra olje- og gass økt med hele 78 prosent, noe som er hovedårsaken til at norske klimagassutslipp i 2010 lå 8 prosent over 1990-nivå.

I den forrige klimameldingen ble det fastsatt et reduksjonsmål i enegi- og petroleumssektoren på 3-5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Det viktigste klimatiltaket i petroleumssektoren er å frakte strøm fra land ut til plattformene og erstatte fossile gassturbiner ute på sokkelen med fornybar strøm. Dette tiltaket kan alene redusere norske klimagassutslipp med flere millioner tonn, avhengig av hvor mange plattformer som elektrifiseres.

Bellona mener:

Bellona foreslår derfor et spleiselag i petroleumsnæringen. Dette er en næring med høy betalingsmulighet, noe som taler for at de store elektrifiseringstiltakene finansieres av næringen selv. Med Bellonas forslag spres denne kostnaden over hele næringen, slik at ikke noen operatører må bære hele byrden. Forslaget baserer seg på følgende fem elementer:

  • Regjeringen velger ut hvilke områder som skal del-elektrifiseres innen 2020
  • Systemoperatør utnevnes av OED for kraftnettet til havs og gis koordinerende myndighet for arbeidet med elektrifisering av utvalgte områder. Dette kan legges under Statnett eller gjennom en ny statlig enhet. Regulator for nettet til havs må også utpekes. Regulatorfunksjonen kan legges til OD eller NVE
  • En systemoperatør bygger infrastruktur til områdene som skal del-elektrifiseres. En ny energiavgift innføres for alle eksisterende innretninger for å finansierer denne utbyggingen (gjelder ikke for innretninger som allerede er elektrifisert)
  • Oljeselskapene må selv dekke ombygningskostnaden på plattformene og må betale en nettariff til Statnett for drift av nettet til havs
  • Oljeselskapene kan pålegges elektrifisering med hjemmel i forurensningsloven eller forvaltningsloven

Bellona mener det lar seg gjøre å elektrifisere to områder på norsk sokkel innen 2020 med denne modellen, der særlig sørlige og nordlige Nordsjø peker seg ut. Avhengig av hvilke områder som velges kan man ifølge klimakur-utredningen redusere norske klimagassutslipp med 1,1 til 1,9 millioner tonn CO2-ekv.

 

Sitater

– Det er helt uholdbart om en sektor som har økt sine utslipp med 78 prosent de siste 20 årene slipper unna ytterligere krav til å redusere sine utslipp, sier Håvard Lundberg, klima- og energirådgiver i Bellona.

– Dette er en næring med høy betalingsmulighet der det ikke er fare for karbonlekkasje som i deler av norsk industri. Klimakutt i petroleumssektoren burde derfor være en no brainer, sier Lundberg.

– Petroleumssektoren er Norges største forurenser, og den planlegger å øke sine klimagassutslipp i årene som kommer. Regjeringen har ingen troverdighet i klimaspørsmålet om det ikke klarer å hamle opp med denne sektoren, sier Lundberg.

– Dersom petroleumssektoren skånes for klimakutt betyr det at andre sektorer må ta et større ansvar for utslippskutt. Det kommer til å gjøre det dyrere å nå norske klimamål, og kan føre til utflagging i norsk industri, sier Lundberg.

– Flere av plattformene som produserer olje og gass i dag vil fortsette å gjøre det i 2050, når verden skal ha redusert sine klimagassutslipp med 50-80 prosent. Da sier det seg selv at vi må handle nå, og sørge for at disse utslippene fjernes, sier Lundberg.