Nyheter

Norge langt unna internasjonale forpliktelser

Skip som går på tungolje har store utslipp av svovel, sot og partikler.

Publiseringsdato: 11. februar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) fortsetter å øke. Norge må kutte utslippene med 19 prosent på to år for ikke å bryte internasjonale forpliktelser. Bellona mener regjeringen må sette i verk flere tiltak.

Nye tall fra SSB viser at norske utslipp av NOx økte med to prosent i 2007 til 193 500 tonn. Gjennom Gøteborg-protokollen har Norge forpliktet seg til å kutte sine utslipp ned til 156 000 tonn innen 2010. Det tilsvarer en reduksjon på 19 prosent fra 2007-nivå.

– Det er pinlig om Norge ikke når sine internasjonale forpliktelser på dette området, sier Marius Holm, nestleder i Bellona, og fortsetter:

– Mens andre land har kommet i gang med tiltak, har Norge ventet og kommet sent i gang. Nå er vi nødt til å komme videre, sier Holm.

For lite for sent

Regjeringen innførte i 2007 en avgift på 15 kr pr. kilo NOx-utslipp. I 2008 inngikk miljøverndepartementet en avtale om et NOx-fond med 14 næringsorganisasjoner. Denne avtalen gjelder deler av skipstrafikken, fiskeflåten, fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten offshore, med et mål om å redusere utslippene med om lag 30 000 tonn til 2010.

Men ifølge regjeringens egne estimater vil Norge først nå forpliktelsene om NOx-reduksjoner i Gøteborg-protokollen en gang etter 2015. Bellona etterlyser derfor flere tiltak fra regjeringen.

Strengere, spesifikke krav

– Det bør komme spesifikke krav til sektorer i tillegg til de næringene som er med gjennom NOx-fondet, sier Holm.

I dag er det hovedsakelig veitrafikk, innenriks sjøfart og fiske og olje- og gassvirksomhet som er de store kildene til NOx-utslipp i Norge. Innenriks sjøfart og fiske utgjorde nesten 30 prosent av de samlede NOX -utslippene i 2006, og utslippene fra innenriks sjøfart fortsetter å øke.

– Man må se på strengere tiltak i veitransporten og ytterligere krav til innkjøp av kollektivtjenester som buss og ferje i fylkene, sier Holm.

Elektrifisering – et viktig tiltak

Cirka en fjerdedel av Norges Nox-utslipp kommer fra de mange små gasskraftverkene som forsyner offshore-sektoren med strøm. Bellona mener at oljeplattformene må få ren strøm fra land. Dette kalles elektrifisering.

– Ved en delelektrifisering av den norske sokkelen er det mulig å redusere utslippene med 13 000 tonn NOx, samtidig som man reduserer CO2-utslipp. Elektrifisering er derfor et tiltak som må vurderes og som uansett er nødvendig for å nå våre klimamål, sier Holm.

Sur nedbør

NOx fører til sur nedbør og overgjødsling, i tillegg dannes det ozon når NOx reagerer med flyktige organiske forbindelser, og dette bidrar til luftveislidelser. Ozon i høyere luftlag (øvre del av troposfæren) er en potent drivhusgass.