Nyheter

Fortsatt for høye utslipp av NOx i Norge

Graf hentet fra Kllifs nettsider

Publiseringsdato: 13. februar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Nye tall viser at Norges utslipp av forsurende og forurensende nitrogenoksider (NOx) i 2010 var 19 prosent høyere enn de skulle vært, i henhold til Gøteborgprotokollen. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). – Dette er rett og slett flaut for Norge, sier rådgiver i Bellona, Martin Hviid Nielsen.

Norges utslipp av klimagasser fortsetter altså å øke, og vi klarer ikke å nå de målene vi har forpliktet oss til internasjonalt når det gjelder utslipp av NOx.

Utslippsforpliktelser i Gøteborgprotokollen

Gjennom Gøteborgprotokollen forpliktet Norge seg til å redusere utslippene av NOx til 156 000 tonn innen 2010. I dag kom de endelige utslippstallene for 2010. De viser at Norge slapp ut hele 186 000 tonn i 2010. Det er alt for mye i seg selv og 30 000 tonn mer enn vi internasjonalt har forpliktet oss til.

De fastsatte målene gjelder for 2010 og referanseåret er 1990. (Se figur over gassutslipp øverst til høyre)

Skadelige gasser

NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp av NOx bidrar til luftveissykdommer i områder med høye konsentrasjoner, men også til sur nedbør. Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til skogsdød og fiskedød.

 

– De nye tallene viser at NOx-fondet alene ikke løser problemet. Bellona krever at regjeringen nå innfører ytterligere tiltak, slik at utslippsmålet kan nås. Slike tiltak kan for eksempel være elektrifisering av sokkelen og fornying av fiskeri og innenriksflåten.

–  I tillegg må elbilsatningen videreføres og infrastrukturen for hurtiglading av elbiler bygges ut videre.  Slike tiltak har også klimagevinster, sier Martin Hviid Nielsen, transportrådgiver i Bellona.

– Vi er ikke overrasket over at Norge ikke når de målene vi har forpliktet oss til. Allerede i 2009 meldte vi tydelig fra at utviklingen ikke går sterkt nok i riktig retning om vi skal klare å overholde forpliktelsene i Gøteborgprotokollen.

Elektrifisering kan få ned NOx-utslipp

NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp av NOx bidrar, i tillegg til luftveissykdommer og dannelse av ozon nær bakken, også til sur nedbør og forsuring av havet. Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til skogsdød og fiskedød.

bodytextimage_NOxUtslipp2010.JPG Photo: Graf hentet fra Miljøstatus.no

Som vi ser av figuren er det kun fra veitrafikk at NOx-utslippene har hatt en nedgang siden referanseåret 1990. Utslippene fra de andre bransjene har holdt seg relativt stabile, mens utslippene fra olje- og gassvirksomhet har hatt en markant økning, selv om vi ser en utflatning etter 2005.

– Hvis ikke den varslede utbyggingen på sokkelen utstyres med el-kraft fra land, vil NOx-utslippene utvilsomt stige enda mer i årene framover. Vi krever derfor at store deler av olje- og gassinnstallasjonene på norsk sokkel må elektrifiseres. Det vil naturligvis også ha en gunstig effetkt på CO2-utslippene her til lands, sier Hviid Nielsen.

– Men mye tyder dessverre på at dette ikke blir prioritert høyt nok av myndighetene.

Se for eksempel vår artikkel fra i fjor: Borten Moe ødelegger norsk klimapolitikk 

Svoveldioksid- og ammoniakkgrensene holdes

Mengden utslipp av svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3), som også bidrar til forsuring, havnet under den øvre grensen for utslipp.

Utslippsmålet for flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) ble nådd allerede i 2006, mens i 2010 var utslippet 28 prosent under målet.