Nyheter

Avising på Fornebu forurenser fjorden

Publiseringsdato: 4. desember, 1997

Skrevet av: Mai Britt Knoph

SFT ga i slutten av november-97 Oslo Lufthavn Fornebu tillatelse til å bruke inntil 85 tonn urea til avising av rullebanene på Fornebu vinteren 97/98. Urea er et kraftig gjødningsstoff som medfører algevekst og økt oksygenforbruk når det havner i fjorden. Kjemikalier som har vært brukt istedenfor Urea har imidlertid vist seg å skade asfalten på Fornebu. Bellona anker derfor ikke utslippstillatelsen, men krever at Statens Luftfartsverk må gå gjennom bruken av avvisningskjemikalier for flyplasser over hele landet.

Bellona satte våren 1996 søkelys på bruken av store mengder urea på Fornebus rullebaner. SFT påla etter dette Oslo Lufthavn (OSL) Fornebu sterke restriksjoner i denne bruken. Kjemikaliene som har blitt brukt som erstatning for urea, har senere vist seg å skade topplaget på den spesielle drensasfalten på Fornebu.

Da Bellona oppfordret SFT til å pålegge OSL Fornebu strengere restriksjoner for bruken av urea på rullebanene, understreket Bellona at utfasingen av urea måtte skje til fordel for mer miljøvennlige alternativer, og at de nødvendige sikkerhetsmessige hensyn måtte opprettholdes. Høsten -97 har OSL – Fornebu oppdaget at kjemikaliene som ble brukt som erstatning for urea i sesongen 96/97 (Aviform og Safeway, sistnevnte svært lik Clearway som også tidligere har vært brukt på Fornebu), oppløser den spesielle drensasfalten de på grunn av den korte rullebanen har på Fornebu. Dette gir grunn til å tvile på om miljø- og sikkerhetsmessige hensyn er tilstrekkelig vurdert ved bruken av de nye kjemikaliene, slik vi satte som en forutsetning.

SFT har på bakgrunn av problemene med oppløsing av toppdekket på asfalten nå gitt tillatelse til bruk av inntil 85 tonn urea vinteren 97/98. Bellona vil, sett i lys av skadene som er oppdaget på asfalten, den korte driftstiden som er igjen og den relativt lave mengden urea som er tillatt brukt, ikke anke denne avgjørelsen. Når vi i 1996 tok opp problemet og krevde en reduksjon i bruken av urea, var bakgrunnen at det på Fornebu i 1995 ble brukt hele 420 tonn urea, og det bare i første måned i 1996 ble brukt hele 120 tonn urea.

Ureaen fra rullebanene havner både i jorden og i fjorden. Urea er et kraftig gjødningsmiddel som vil medføre økt algevekst og økt oksygenforbruk (både ved direkte nedbrytning og ved nedbrytning av alger) når det havner i fjorden. I tillegg kan urea i nedbrytningsprosessen omdannes til ammoniakk som er svært giftig for fisk og andre vannlevende organismer. Internasjonalt har en sett akutte gifteffekter på grunn av ammoniakk i bekker/elver ved flyplasser som har brukt urea til avising. Men både urea og ammoniakk er som sagt lett nedbrytbare forbindelser. Urea inneholder mye nitrogen (N), og for store nitrogentilførsler er et stort problem i indre Oslofjord. Derfor har de største kloakkrenseanleggene her blitt pålagt å bygges ut for å kunne fjerne nitrogen i renseprosessen.

Noen tall for å sammenligne størrelsen på Nitrogentilførselen fra Fornebus ureabruk i 1995 mot andre Nitrogentilførsler til fjorden:
Nitrogentilførsel Indre Oslofjord: Totale N-tilførsler befolkning 1994: 3321 tonn N
Bekkelaget Renseanlegg 1995: 800 tonn N
Nordre Follo Renseanlegg1995: 132.5 tonn N
Fornebu 1995*: 195 tonn N
* Forutsatt at alt til slutt havner i fjorden

De 85 tonn urea som er tillatt for sesongen 97/98 tilsvarer 39 tonn nitrogen. Dette er ca. 1/3 av det tidligere utslippet av nitrogen fra Nordre Follo Renseanlegg, som nå har brukt 41.2 mill.kr. på utbygging av et nitrogenrensetrinn som fjerner dette nitrogenet. Nordre Follo Renseanleggs nitrogenrensetrinn ble åpnet 27/8-97.

At man i 96/97 har brukt kjemikalier som har vist seg å oppløse topplaget på asfalten illustrerer det faktum at man har for liten kunnskap om de avisingskjemikalier som brukes på flyplassene. Eventuell utvasking av oppløst asfalt til fjorden er selvfølgelig også å anse som skadelig forurensning.

Bellona mener Statens Luftfartsverk snarest må sørge for en helhetlig og kritisk gjennomgang av både miljø-, helse- og sikkerhetsaspekter ved bruken av avisingskjemikalier på samtlige norske flyplasser, slik at det sikres at denne virksomheten drives på en forsvarlig måte i framtiden.