Nyheter

Romeriksporten: SFT gir Bellona rett

Publiseringsdato: 10. desember, 1997

Skrevet av: Tor Bjarne Christensen

Statens forurensningstilsyn (SFT) gir Bellona rett i at Fylkesmannen ikke burde ha tillatt utslipp av forurenset tunnelvann fra Romeriksporten. Saken kunne vært håndtert på en mer hensiktsmessig måte, mener SFT.

Etter at Bellona og Oslofjordens Fiskerlag påklaget utslippstillatelsen Fylkesmannen ga NSB Gardermobanen i oktober, har SFT vurdert saken og konkludert med at saken burde vært håndtert på en annen måte. Bellonas hovedankepunkt var at tillatelsen var legitimering av miljøkriminalitet og at den ikke var nødvendig for å få tettet Østmarka. SFT tolker Forurensningsloven på samme måte. I sin uttalelse til Miljøverndepartementet, som behandler klagesaken, skiver SFT:

«Når det gjelder lovanvendelsen ville det sett i ettertid og særlig på bakgrunn av at utslippene var ment å være midlertidige, vært en mer hensiktsmessig og prinsipielt riktigere løsning å kreve nødvendige tiltak gjennomført i henhold til forurensningslovens § 7 og eventuelt også §§ 49 – 52. Det gis da ikke tillatelse til utslipp som i utgangspunktet ikke er tillatt (…)»

SFT mener imidlertid at utslippstillatelsen ikke har hatt noen avgjørende betydning for miljøsituasjonen i Oslofjorden, og foreslår overfor Miljøverndepartementet at klagene ikke tas til følge. SFT viser i denne sammenheng til at tillatelsen gjaldt for et kort tidsrom, fra 16. oktober til 15. november.

– Vi stusser på at SFT anbefaler at Fylkesmannens vedtak opprettholdes når vedtakene vurderes slik SFT gjør det. Dette er inkonsistent, skriver Bellonas Bård Bergfald i en kommentar til SFT.