Nyheter

Romeriksporten: -Økokrim har blitt utsatt for politisk press

Publiseringsdato: 15. oktober, 1998

Skrevet av: Roger Grøndalen

I et brev til Økokrim - etter at etterforskningen i Romeriksport-saken var avsluttet - ber Norges vassdrags- og energiverk om at NSB Gardermobanen ikke straffes for brudd på vassdragsloven. -Økokrim har blitt utsatt for politisk press, mener Bellonas Christian Rostock.

I brevet som ble sendt til Økokrim i løpet av sist uke, skriver NVE at NSB Gardermobanen har forbrutt seg mot vassdragsloven ved å senke vannstanden i Østmarka uten konsesjon. Men fordi selskapet i ettertid har søkt om tillatelse til å senke vannstanden, ber NVE om det ikke reises påtale. "(…) av hensyn til omstendighetene for øvrig finner NVE ikke grunn til å begjære påtale i denne saken," skriver NVE. Brevet er undertegnet av vassdrags- og energidirektør Erling Diesen. Brevet er unntatt offentlighet.

-NVE tar ikke hensyn til at det har skjedd store miljøødeleggelser i løpet av den perioden hvor vannstanden ble senket uten tillatelse, sier Rostock. -Dette er det samme som om jeg kjører bil uten førerkort og kjører ned en gammel dame på en fotgjengerovergang. Hvis jeg i ettertid skaffer meg førerkort skal jeg da ikke straffes…

-Det Økokrim har presentert i dag er bare en halve saken. Jeg er overbevist om at Økokrim hadde planer om å straffe NSB Gardermobanen etter vassdragsloven, men ble stoppet av NVE. Dette er helt klart politisk press, sier Rostock – og legger til: -Og hva har resultatet blitt, jo et lite selskap får norgeshistoriens største miljøbot, mens statsselskapet slipper unna men en fillebot som blir betalt skattebetalerne.

I tillegg til politisk press mener Rostock at NVE har vært usikre på hvordan etaten skal håndtere sitt eget lovverk. -Hadde NVE i det minste vært modige nok til å si dette hadde saken vært en annen i dag, hevder Rostock.