Nyheter

Anmeldelse av Oslo Lufthavn A/S for overtredelse av Forurensingsloven

Publiseringsdato: 3. februar, 1999


Romerike Politikammer
v/ Berg
Jonas Liesgt. 20
200 Lillestrøm

Oslo, 03.02.1999

Anmeldelse av Oslo Lufthavn A/S for overtredelse av Forurensingsloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Oslo Lufthavn A/S ved dir. Nilsen for overtredelse av Utslippstillatelsens pkt 1og Forurensningslovens §7. Vi ber om at straffansvar i medhold av Forurensningslovens § 78 første ledd punkt a) blir vurdert.

Bakgrunn for anmeldelsen
Det vises til vedlagte brev fra Oslo Lufthavn A/S til Statens Forurensningstilsyn. Av dette dokumentet fremgår det at Oslo Lufthavn A/S i 1998 overskred utslippstillatelsen for utslipp av acetat med 38 tonn.

Objektive vilkår
I medhold av utslippstillatelse datert 29.06.95 gir SFT Oslo Lufthavn A/S tillatelse til utslipp av inntil 137 tonn acetat pr. år. Oslo Lufthavn A/S innrømmer i brev til SFT datert 29. 01.99 at forbruket av acetat for 1998 var på 175 tonn. Oslo Lufthavn har altså sluppet ut 38 tonn, eller nær 30% mer acetat enn de har hatt tillatelse til. Dette forhold vil være klart i strid med forurensningslovens § 7 som lyder "Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning…." At acetat-utslipp anses som forurensning i lovens forstand, fremgår av § 6 første ledd nr.1) som beskriver forurensning som "tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen". Produktkontrolloven § 3 første ledd, jfr. § 1første ledd oppstiller en aktsomhetsplikt for den som bruker et produkt som medfører "helseskade eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning……" Utslipp av store mengder acetat vil helt klart gi forstyrrelser i økologien rundt flyplassen på en måte som dekkes av produktkontrolloven § 3, jfr. 13. Slike forstyrrelser dekker fenomen som forsuring av jordsmonnet som kommer i direkte kontakt med acetaten. Videre er det mulig at de store mengder acetat som tilføres, metter jordas evne til å bryte det ned slik at det vannløslige acetatet følger nedbør ned i grunnvannsmagasinet. Her vil nedbrytingen av acetat først medføre vond lukt og smak på vannet og deretter kunne medføre lokal mangel på oksygen med forsuring og utløsing av tungmetaller som resultat. Skader på grunnvannsmagasinet må anses som tilnærmet uopprettelige.

Subjektive vilkår
Etter forurensningslovens § 78 første ledd punkt a) kan den straffes "som forsettlig eller uaktsomt" "har, gjør eller setter i verk noe som kan forurense" i strid med loven. Når det gjelder skyldgraden likestiller altså loven den forsettlige og den uaktsomme handling. Etter produktkontrolloven § 12 er forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av lovens § 3 også belagt med straff. Bellona mener at det må stilles strenge krav til en bedrift som Oslo Lufthavn A/S som er pålagt (av SFT og NVE) å ha et eget miljøovervåkningsprogram. Hovedformålet med dette programmet er nettopp å sikre mot forurensning. Bellona mener videre at Oslo Lufthavn må ha et særlig ansvar for å hindre forurensning på bakgrunn av flyplassen er beliggende rett over en av Norges største grunnvannsmagasiner.

Særskilte forhold
Vi tillater oss å peke på det forhold at Oslo Lufthavn A/S selv uttaler i sin utslippssøknad til SFT " Utslippsmengden til grunnen er her satt til 137 tonn som er lik årlig anslått forbruk. Dette tallet vil normalt være for stort fordi avising av flyoppstillingsområdene og taksebanene er tatt med her – disse avises imidlertid vanligvis ikke." Estimatet på 137 tonn er gjort ut fra en antatt trafikk på max. 17mill. passasjerer pr. år. Ser man på det forhold at flyplassen i 1998 bare var i full drift noen få måneder samtidig som overskridelsen av utslippstillatelsen er stor, tyder dette på total mangel på styring fra Oslo Lufthavns side. Det må også påpekes at selv om utslippstillatelsen gjelder for ett kalenderår, så vil utslippene bare foregå i vintermånedene. Acetat fra avisingen vil samles og lagres i snøen, som vil tines over et nokså kort tidsrom på våren. Dette vil føre til at man får utslipp av nær ett års forbruk av acetat over et meget kort tidsrom. Med bakgrunn i dette mener vi det er spesielt skadelig at det er blitt sluppet ut 38 tonn mer enn tillatelsen tillater.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til uheldig innvirkning på naturmiljøet av det omfang det her er snakk om, må straffes. Oslo lufthavn A/S må derfor bøtestraffes med foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan.

Med vennlig hilsen

cand.jur/cand.scient Christine M. Karlsen