Nyheter

Brev til Oslo Lufthavn AS om utslipp av avisingsvæsker ved Gardermoen

Publiseringsdato: 5. februar, 1999


Oslo Lufthavn AS
v/ Nic. Nilsen
P.O.Box 100
2060 Gardermoen

Oslo, 05.02.99

Utslipp av avisingsvæsker ved Gardermoen

Vi viser til møte med representanter for Oslo Lufthavn tidligere i dag og sender med dette over en kort oppsummering av Bellonas hovedsynspunkter:

  1. OSL har hatt lang frist til å gjøre noe med kjemikaliebruken i forbindelse med avising av fly og rullebaner. Problemene med for mye bruk har vært kjent lenge og Bellona mener derfor at tiltak burde ha vært satt i gang mye tidligere.
  2. Bellona støtter planene om pumping og rensing av det forurensede grunnvannet. Dette ser ut til å være den beste metoden for å bøte på de skadene som har skjedd, og må derfor settes i gang så raskt som overhode mulig.
  3. Bellona mener det er svært viktig at man stanser ytterligere tilførsel av acetat og glykol til det aktuelle området. Inntil årsakene til utslippene er kartlagt bør man derfor ikke benytte den nord-østlige avisingsstasjonen. Videre bør all fjerning av is fra den østlige rullebanen skje mekanisk i denne perioden.
  4. Metoder for fremtidig rensing og langsiktige løsninger på avisingsproblematikken må finnes, men i første omgang må avbøtende tiltak prioriteres. Bellona er gjerne med på en dialog angående fremtidige løsninger etter at OSL har fått kontroll over dagens situasjon.
Med vennlig hilsen

Inge Alme
sivilingeniør