Nyheter

Brev til Samferdselsdepartementet om hemmelige additiver i avisingsmidler

Publiseringsdato: 5. februar, 1999


Samferdselsdept.
v/ Statsråden
PB 8010 DEP
0030 Oslo

Oslo, 05.02.99

Hemmelige additiver i avisingsmidler

Avisingskjemikaliene inneholder mindre mengder hemmelig, men giftige, tilsatsstoffer. Det offentlige regelverket hindrer allmenheten i å få kjennskap til disse stoffene. Bellona oppfordrer statsråden til å avkreve leverandører av avisingskjemikalier på OSL full åpenhet omkring disse forhold som betingelse for å bli valgt som leverandør.

Det er nå kjent at visse mengder glykolbaserte og acetatbaserte avisingskjemikalier har lekket ned i grunnvannet under den østre rullebane på Oslo Hovedflyplass Gardermoen. De miljømessige konsekvensene av dette kan være alvorlige. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet rundt avisingskjemikalienes innhold av hemmelige tilsatsmidler. Slike tilsatser kan typisk dreie seg om konserveringsmidler, korrosjonshindrende midler og biosider. En mulig komponent kan være tolyltriazol. Informasjon om produktenes fullstendige kjemiske sammensetning ligger lagret hos Produktregisteret. Regelverket forhindrer imidlertid offentligheten fra å få innsyn i dette registeret. Dette innebærer at de hemmelige tilsatsstoffene kan representere en betydelig risiko uten at dette blir offentlig kjent. Statens institutt for Folkehelse uttalte i 1996 om disse stoffene at:

"Enkelte av stoffene ble antydet å være lite nedbrytbare, og å kunne akkumuleres (oppsamles) i fisk og andre marine dyr. Samtidig ble det oppgitt at gifteffekter på nervesystem, formeringsevne og respirasjon hos dyr og arvemateriale hos bakterier var referert i vitenskapelig litteratur."

Denne uttalelsen ble gitt uten å røpe hvilke kjemiske stoffer det er snakk om.

Bellona erkjenner at Produktregisterets regelverk ligger meget fast, men finner samtidig situasjonen uakseptabel. Vi har derfor følgende forslag:

At samferdselsdepartementet, som den øverste ledelse og eier av Oslo Hovedflyplass AS, avkrever full åpenhet omkring sammensetningen av avisingsvæskene og at denne åpenheten er en betingelse for at avtale om leveranse skal kunne inngås.

Fremgangsmåten er ukonvensjonell, men effektiv og fullt lovlig.

Med vennlig hilsen

Christian Rostock