Nyheter

Brev til SFT om dumpet ammunisjon i Mjøsa

Publiseringsdato: 8. desember, 1999

Skrevet av: Kaya Grjotheim

Statens Forurensingstilsyn
Postboks 8100 Dep.
0032 Oslo

Dumpet ammunisjon i Mjøsa

Bellona har i dag fått kopi av brevet som gikk fra SFT til Raufoss datert 071299 vedrørende ovennevnte sak. Vi har også fått miljøvernminister Guro Fjellangers skriftlige svar (datert 061299) på henvendelse fra stortingsrepresentant Marit Tingelstad (datert 261199). Vi er helt på linje med miljøvernmyndighetene og syns det er positivt at SFT har reagert raskt i denne saken.
Vi har et par kommentarer til brevet som vi ønsker å kommunisere til bedriften. Vi mener en redegjørelse for type avfall og miljøeffekter av dette også må inkludere konkrete forundersøkelser der man tar opp deler av avfallet for å analysere hva dette består av. Vi har ved selvsyn sett at bunnen av Mjøsa inneholder avfall. Ettersom Mjøsa snart vil være islagt må dette arbeidet gjennomføres umiddelbart. Vi vil derfor foreslå følgende undersøkelse:
De tre dumpingplassene som Raufoss har opplyst om, undersøkes ved hjelp av miniubåt. Gjenstandene som ligger på bunnen identifiseres og enkelte av disse taes opp slik at man kan analysere dem. Raufoss ASA har informert oss om at enkelte gjenstander kan være eksplosive, og må behandles etter helt spesielle retningslinjer. Raufoss ASA er sikkert enig i at det er viktig at folk med kompetanse på eksplosiver er med når gjenstandene taes opp.
Bellona er opptatt av at kvaliteten på den informasjonen man får ut av dette arbeidet er god. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å reprodusere hele dumpinghistoria ettersom den ligger langt tilbake i tid. Vi mener derfor at den eneste måten å få et riktig inntrykk av hva som ligger på bunnen av Mjøsa, er å gå ned for å hente opp gjenstander som analyseres.
Analysene må minimum bestå av Hg, Cd, Cu, Cr, Pb, Zn, Ni, As, Mo, PCB og eventuelt andre stoff som bedriften mener er relevant.
Vi er klar over at flere aktører har dumpet avfall i Mjøsa. Ved identifisering av gjenstandene og kjemisk analyse vil det være enklere å spore opp hvem som har ansvaret også for eventuelt seinere opprydding.
Vi ber om tilbakemelding på denne henvendelsen så raskt som mulig, senest mandag den 13.12.99.

Med vennlig hilsen

Kaya Grjotheim
faglig medarbeider Bellona