Nyheter

Prosjekt Ren Oslofjord avsluttet

Publiseringsdato: 28. januar, 2000

Skrevet av: Marius Dalen

Prosjektet Ren Oslofjord hadde en varighet på 3 1/2 år (01.01.96 - 30.06.99) og er nå formelt avsluttet. Bellonas visjoner for Indre Oslofjord står fortsatt ved lag. Selv om prosjektet nå er avsluttet betyr ikke det at Bellonas arbeid for fjorden er avsluttet. Vi kommer til å følge opp på alle områder selv om disse aktivitetene ikke lenger vil inngå i eget prosjekt.
28/01-2000

Prosjekt Ren Oslofjord avsluttet

Prosjektet Ren Oslofjord hadde en varighet på 3 1/2 år (01.01.96 – 30.06.99) og er nå formelt avsluttet. Bellonas visjoner for Indre Oslofjord står fortsatt ved lag. Selv om prosjektet nå er avsluttet betyr ikke det at Bellonas arbeid for fjorden er avsluttet. Vi kommer til å følge opp på alle områder selv om disse aktivitetene ikke lenger vil inngå i eget prosjekt.

 

Oslo kommune
Rådhuset
0037 Oslo
Oslo, 17/01/2000

Prosjekt Ren Oslofjord avsluttet

Miljøstiftelsen Bellona takker herved Oslo kommune for den økonomiske støtten vi mottok til prosjekt Ren Oslofjord. Prosjektet hadde en varighet på 3 1/2 år (01.01.96 – 30.06.99) og er nå formelt avsluttet. Bellonas visjoner for Indre Oslofjord står fortsatt ved lag. Vi vil jobbe for å bedre oksygenforholdet i vannmassene, gjenopprette det naturlige artsmangfoldet og rydde opp i miljøgiftsituasjonen. Selv om prosjektet nå er avsluttet betyr ikke det at Bellonas arbeid for fjorden er avsluttet. Vi kommer til å følge opp på alle områder selv om disse aktivitetene ikke lenger vil inngå i eget prosjekt.

Bellona har lagt mye ressurser inn i arbeidet med Oslofjorden og en rekke materiell har blitt publisert. Til sammen har det blitt publisert 12 faktaark relatert til fjorden. Her finner man både enkeltsaker og årlige oppdateringer over Bellonas aktiviteter:

Faktaark 16 Indre Oslofjord
25 Prosjekt Ren Oslofjord
45 Prosjekt Ren Oslofjord – 1996
48 Vannlekkasjer truer marka og fjorden
50 Fjorden full av fat
64 Miljøresultater på Fornebu
65 Prosjekt Ren Oslofjord – 1997
67 Giftig snø til besvær
68 Nedgravde oljetanker i Oslo
80 Utbygging truer naturreservater på Fornebu
90 Ansvar for opprydding av forurenset sjøbunn
112 Prosjekt Ren Oslofjord – 1998

Det har også blitt utarbeidet et notat med tittelen «Indre Oslofjord – status og tiltak» i tillegg til en mengde høringsuttalelser relatert til prosjektets målsettinger og visjoner. Bellonas hjemmesider er under utbedring og all informasjon vedrørende prosjekt Ren Oslofjord vil snarest bli lagt ut under adressen www.bellona.no.

I prosjektets periode har Bellona samarbeidet med Sollerudstranda skole og Indre Oslofjord Fiskerlag. Sollerudstranda skole er en praktisk rettet ungdomsskole med blant annet egen båtgruppe, dykkergruppe og natur- og miljøgruppe, godkjent dykkerinstruktør og egen marinbiolog. Skolen disponerer flere båter og er på tokt på fjorden ca. to dager i uken. Skolen har bidratt med tips om forurensninger og utslipp til fjorden, og har bistått med båttransport, enklere prøvetaking og dykkeroppdrag. Fiskerlaget har med sin gode nærkjennskap til fjorden, sin posisjon som høringsinstans for forskjellige inngrep i Oslofjorden og sitt brede kontaktnett bidratt med verdifulle observasjoner, tips og innspill.

Prosjekt Ren Oslofjord har hatt en egen referansegruppe bestående av en rekke fagpersoner fra bl. a. NIVA, Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, UiO biologisk institutt, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Havforskningsinstituttet og Oslofjordens Friluftsråd. Det har vært arrangert 2 fellesmøter i året hvor referansegruppen har bidratt med synspunkter, innspill og kunnskapsutveksling.

Utfyllende informasjon om aktivitetene under prosjekt Ren Oslofjord er vedlagt i form av faktaark og skrivet «Indre Oslofjord – status og tiltak».

 

Vi takker for samarbeidet og fortsetter arbeidet for indre Oslofjord!

 

Med vennlig hilsen

_______________
Marius Dalen
Fagmedarbeider

Vedlegg:

Faktaark nr. 16, 25, 45, 48, 50,
64, 65, 67, 68, 80, 90, 112
«Indre Oslofjord – status og tiltak»